A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 3., 5., 13., 15. alpontjában, a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 166. §-ában, a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 15. §-ában, valamint a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvény 4. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

 
1. § 


(1) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 20. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezések megsértőjével szemben – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a közigazgatási hatósági eljárásban a 2–13. §-ban meghatározott bírság szabható ki.

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti bírságok nem alkalmazandók a munkaügyi hatóságra vonatkozó külön jogszabály alapján lefolytatott telephelyi ellenőrzés során.

 
2. §


A Kkt. 20. § (1) bekezdés a) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – az 1. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki

 

a) a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendeletben,

 

b) a belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló 14/2001. (IV. 20.) KöViM rendeletben,

 

c) a tagállamok területére vagy területéről történő, illetve a tagállamok területén áthaladó, Közösségen belüli közúti árufuvarozási piacra való bejutásról szóló, 1992. március 26-i 881/92/EGK tanácsi rendeletben, valamint annak a 484/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel történt módosításában,

 

d) a Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája által létrehozott közlekedési engedélyek használatának szabályairól szóló 56/2005. (VII. 7.) GKM rendeletben,

 

e) a „Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről” szóló, Genfben, az 1956. évi május hó 19. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1971. évi 3. törvényerejű rendeletben,

 

f) az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvényben,

 

g) az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló 49/2001. (XII. 22.) KöViM rendeletben,

 

h) az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás közös szabályairól szóló, 1992. március 16-i 684/92/EGK tanácsi rendeletben, valamint annak 11/98/EK tanácsi rendelettel történt módosításában,

 

i) a valamely tagállamban nem honos fuvarozók számára a belföldi közúti személyszállítási szolgáltatás feltételeinek megállapításáról szóló, 1997. december 11-i 12/98/EK tanácsi rendeletben,

 

j) az autóbusszal végzett személyszállítás okmányaira vonatkozóan a 684/92/EGK és a 12/98/EK tanácsi rendelet alkalmazásának részletes szabályairól szóló, 1998. október 2-i 2121/98/EK bizottsági rendeletben,

 

k) az autóbusszal végzett nemzetközi nem menetrend szerinti személyszállításról szóló (INTERBUS) megállapodás kihirdetéséről szóló 309/2002. (XII. 28.) Korm. rendeletben,

 

l) a kétoldalú közúti áru- és személyszállításról szóló nemzetközi szerződéseket kihirdető – a 12. mellékletben foglalt – jogszabályokban

 

meghatározott, a közúti közlekedési szolgáltatások végzéséhez előírt engedélyekre és okmányokra vonatkozó rendelkezést megsérti.

 
3. §


A Kkt. 20. § (1) bekezdés b) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a 2. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a 2. § a), g), h), j) és l) pontjában meghatározott jogszabályban, illetve nemzetközi szerződésekben meghatározott, a saját számlás személyszállításra (utasszállításra) vonatkozó rendelkezést megsérti.

 
4. §


A Kkt. 20. § (1) bekezdés c) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a 3. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki

 

a) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben,

 

b) a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvényben,

 

c) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendeletben,

 

d) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 124/2005. (XII. 29.) GKM rendeletben

 

meghatározott, a vezetési és pihenőidőre, valamint az ezekkel összefüggő okmányokra vonatkozó rendelkezést megsérti.

 
5. § 


A Kkt. 20. § (1) bekezdés d) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a 4. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki

 

a) a 4. § c) pontjában meghatározott rendeletben,

 

b) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 124/2005. (XII. 29.) GKM rendeletben,

 

c) a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben,

 

d) a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvényben,

 

e) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendeletben

 

meghatározott, a menetíró készülékre, a tachográf-korongra és az ezek használatára vonatkozó rendelkezést megsérti.

 
6. § 


A Kkt. 20. § (1) bekezdés e) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – az 5. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki

 

a) a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 1979. évi 19. törvényerejű rendeletben,

 

b) a 46/2005. (VI. 28.) GKM rendelettel módosított és egységes szerkezetben kihirdetett, valamint a 60/2007. (VI. 29.) GKM rendelettel módosított és kiegészített, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló 20/1979. (IX. 18.) KPM rendeletben,

 

c) a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendeletben,

 

d) a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben,

 

e) a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendeletben,

 

f) a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló 14/1997. (IX. 3.) KHVM rendeletben,

 

g) a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezéséről és képesítéséről szóló 2/2002. (I. 11.) Korm. rendeletben,

 

h) a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról szóló 113/2004. (IX. 23.) GKM rendeletben,

 

i) az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendeletben,

 

j) a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben,

 

k) a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Melléklete 2009. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről szóló 2009. évi LVIII. törvényben

 

meghatározott, a veszélyes áruk, anyagok, hulladékok szállítására (fuvarozására), valamint a közúti járműre és annak személyzetére, az áru feladójára, átmeneti tárolójára, a csomagolóra, a berakóra, a töltőre, a címzettre és a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezésére és képesítésére vonatkozó rendelkezést megsérti.

 
7. § 


A Kkt. 20. § (1) bekezdés f) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a 6. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki

 

a) a gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi szállításáról és az ilyen szállításhoz használt különleges szállítóeszközökről szóló, Genfben, 1970. szeptember 1. napján kelt Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 25/1989. (III. 17.) MT rendeletben,

 

b) az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és az 1255/97/EK rendelet módosításáról szóló, 2004. december 22-i 1/2005/EK tanácsi rendeletben

 

meghatározott, a gyorsan romló élelmiszerek vagy az élő állatok szállítására vonatkozó rendelkezést megsérti.

 
8. § 


A Kkt. 20. § (1) bekezdés g) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a 7. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a bérelt járművekkel végzett közúti áruszállítás külön feltételeiről szóló 4/2000. (II. 16.) KHVM rendeletben foglalt rendelkezést megsérti.

 
9. §


A Kkt. 20. § (1) bekezdés h) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a 8. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki

 

a) a 2. § a) és k) pontjában foglalt jogszabályokban,

 

b) a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeletben,

 

c) a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 26/2009. (VI. 22.) KHEM rendeletben, ide nem értve a jelzőtáblával elrendelt össztömeg-korlátozásokat,

 

d) a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeiről szóló 101/2003. (XII. 23.) GKM rendeletben,

 

e) a közúti járművek időszakos vizsgálata egységes feltételeinek elfogadásáról és ezen vizsgálat kölcsönös elismeréséről szóló, Bécsben, 1997. november 13-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2001. évi LXVIII. törvényben

 

meghatározott, az áru- vagy személyszállítást végző járművek közúti forgalomban való részvételére vonatkozó rendelkezést megsérti.

 
10. § 


A Kkt. 20. § (1) bekezdés i) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a 9. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a nemzetközi kombinált árufuvarozást elősegítő kedvezményekről szóló 266/2003. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezést megsérti.

 
11. § 


A Kkt. 20. § (1) bekezdés j) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a 10. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezést megsérti.

 
12. §


A Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pontjához kapcsolódóan a 11. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeletben foglalt, a biztonsági öv, gyermekbiztonsági rendszer, a motorkerékpár-bukósisak és a mobil rádiótelefon használatára vonatkozó rendelkezést megsérti.

 

(2)2 Az (1) bekezdés szerinti bírságot – a 11. mellékletben meghatározottak szerint – a bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül kell befizetni.

 

(3)3 A Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott rendelkezések miatt folytatott közigazgatási eljárásban a korlátozott cselekvőképességgel rendelkező személyt is megilleti az eljárási képesség.

 
13. § 


(1) Amennyiben az ellenőrző hatóság

 

a) az 1. melléklet 3., 5/a., 6–7. pontjában,

 

b) a 2. melléklet 1–2. pontjában,

 

c) a 6. melléklet 1–4. pontjában,

 

d) a 7. melléklet 2. pontjában,

 

e) a 8. melléklet 1–3., 5., 7. pontjában,

 

f) a 9. melléklet 1. pontjában,

 

g) a 10. melléklet 1. pontjában

 

meghatározott okmány hiányát állapítja meg, de a hiányzó okmány megléte a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) nyilvántartásából megállapítható, vagy a nyilvántartásban nem szereplő, az ellenőrzés időpontjában minden kétséget kizáróan érvényes okmányt az ellenőrző hatóságnak – az ellenőrzés napját követő 8 napon belül – bemutatják, a bírság összege 30 000 forint.

 

(2) Ha az ellenőrző hatóság ugyanazon ellenőrzés keretében több jogsértő cselekményt, mulasztást állapít meg,

 

a) a 2. §, a 4. §, a 6. § vagy a 9. § alapján kiszabott bírság összege legfeljebb 1 000 000 forint,

 

b) egyéb esetekben a kiszabott bírság összege külön-külön legfeljebb 600 000 forint

 

lehet, de együttesen nem haladhatja meg a 2 200 000 forintot. Amennyiben a gépjárművezető kötelezett a bírság megfizetésére, az a) pont szerinti bírság legfeljebb 400 000 forint, a b) pont szerinti bírság legfeljebb 250 000 forint, az ugyanabban az eljárásban kiszabott bírság maximális összege 800 000 forint lehet.

 
14. §


A Kkt. 20. § (11) bekezdésében meghatározott ellenőrző hatóságok egységes ellenőrzési és bírságolási eljárásának biztosítására az NKH Központja 2009. december 31-ig – a társhatóságokkal együttműködve – Komplex Ellenőrzési és Bírságolási Útmutatóban határozza meg az e rendelet végrehajtásához szükséges valamennyi ismeretet.

 
15. §


 (1) Az NKH Központja – figyelemmel a közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről szóló külön jogszabályban foglalt rendelkezésekre is – az ellenőrző hatóságokkal egyeztetve a tárgyévet megelőző év november 30. napjáig ellenőrzési területenként meghatározza a tárgyévi közúti és telephelyi ellenőrzések tervszámát, valamint az ellenőrzési feladatok ellenőrző hatóságok közötti megosztását. Az éves ellenőrzési tervet az ellenőrző hatóságok megelőző évi ellenőrzési tapasztalatainak figyelembevételével kell összeállítani.

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott éves ellenőrzési tervet a közlekedésért felelős miniszter – az érintett ellenőrző hatóságokat felügyelő miniszterekkel, valamint a közúti áru- és személyszállító vállalkozások szakmai szervezeteivel való egyeztetést követően – hagyja jóvá.

 
16. §


(1) Ez a rendelet 2009. augusztus 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően elkövetett szabályszegések esetében kell alkalmazni, a hatálybalépését megelőzően elkövetett szabályszegések esetében pedig akkor, ha a bírság mértéke, illetve a bírság legmagasabb mértéke tekintetében kedvezőbb rendelkezést állapít meg.

 

(2)–(7)6

 

(8) Ez a rendelet a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

 

(9) Ez a rendelet a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről szóló 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének módosításáról szóló, 2009. január 30-i 2009/5/EK bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(10)

1. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A bírság összege
forintban

A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető

1.

Közúti árufuvarozói engedély, autóbuszos személyszállító engedély, taxiengedély, személygépkocsis személyszállító engedély nélkül, nemzetközi forgalomban közösségi engedély nélkül végzett közúti közlekedési szolgáltatás, engedély nélkül végzett kabotázs-tevékenység, engedély nélkül végzett nem liberalizált különjárati személyszállítás, igazolt nemzetközi fuvarfeladat teljesítése nélkül végzett kabotázs-tevékenység, továbbá a hét napon belül végzett három műveletet meghaladó kabotázs-tevékenység

800 000

szállító
gépjárművezető

2.

Közösségi engedély hiteles másolata nélkül végzett árufuvarozás, illetve személyszállítás, közúti árufuvarozói, illetve autóbuszos személyszállító
a) engedélykivonat hiányában
b) engedélykivonat birtokában300 000
30 000

szállító
gépjárművezető

3.

Közúti árufuvarozói engedélykivonat, autóbuszos személyszállító engedélykivonat nélkül végzett árufuvarozás, illetve személyszállítás

100 000

szállító
gépjárművezető

4.

A taxiengedély, személygépkocsis személyszállító engedély nincs a járművön


30 000

szállító
gépjárművezető

5.

Nemzetközi közúti áruszállítási engedély, CEMT engedély és a hozzá szükséges igazolás, autóbuszos járati engedély
a) hiánya, érvénytelensége
b) szabálytalan használata, illetve eltérés az engedélyben foglaltaktól300 000
150 000

szállító gépjárművezető

6.

A járművezető szakmai képesítését igazoló okmány hiánya


100 000

szállító
gépjárművezető

7.

Járművezetői igazolvány hiánya


200 000

szállító
gépjárművezető

8.

Fuvarlevél, illetve személyszállításhoz kapcsolódó menetlevél, meghatározott esetekben az előző úton használt menetlevél, meghívólevél, szerződés hiánya

50 000

szállító
gépjárművezető

9.

Fuvarlevél, illetve személyszállításhoz kapcsolódó menetlevél nem megfelelő kiállítása, vezetése 
hiányzó (jogszabályban kötelező
 adattartalomként meghatározott) rovatonként (adatonként) – ide nem értve a fuvarozással kapcsolatos költségekre, díjakra, a vámkezelésre és a fizetés módjára vonatkozó adatokat –, de legfeljebb
10 000
50 000

szállító
gépjárművezető

10.

Közúti árufuvarozói vagy autóbuszos személyszállító engedéllyel, közösségi engedéllyel kapcsolatos adatváltozás, a tevékenység szüneteltetése bejelentésének, a lejárt engedély visszaadásának elmulasztása, a helyettesítő járműre vonatkozó okmány hiánya


30 000

szállító

2. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A bírság összege
forintban

A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető


1.

Saját számlás személyszállítás (utasszállítás) végzése az arra jogosító igazolvány nélkül

300 000

szállító
gépjárművezető

2.

A saját számlás személyszállítás (utasszállítás) feltételeinek megtartását igazoló, a járműre és/vagy a gépjárművezetőre vonatkozó okmány (okmányok) hiánya

200 000

szállító
gépjárművezető

3.

Menetlevél hiánya


50 000

szállító
gépjárművezető

4.

Menetlevél nem megfelelő kiállítása, vezetése 
hiányzó rovatonként (adatonként), 
de legfeljebb


10 000
50 000

szállító
gépjárművezető

3. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A bírság összege
forintban

A bírság fizetésére kötelezett


A


Személyzet

A1

A kalauzokra megállapított alsó korhatár be nem tartása

100 000

szállító

B

Vezetési időszakok

B1

A 9 órás napi vezetési idő túllépése, ha a 10 órára történő meghosszabbítás nem megengedett

9 h<...< 9 h 30

alkalmanként
10 000

járművezető
szállító

B1

9 h 30 <...<10 h

alkalmanként
30 000

B2

10 h<...<10 h 30

alkalmanként
80 000

B2

10 h 30<...<11 h

alkalmanként
120 000

B3

11 h<...<11 h 30

alkalmanként
200 000

B3

11 h 30<...

alkalmanként
300 000

B4

A 10 órás meghosszabbított napi vezetési idő túllépése, ha a meghosszabbítás megengedett

10 h<...<10 h 30

alkalmanként
10 000

járművezető
szállító

B4

10 h 30<...<11 h

alkalmanként
30 000

B5

11 h<...<11 h 30

alkalmanként
80 000

B5

11 h 30<...<12 h

alkalmanként
120 000

B6

12 h<...<12 h 30

alkalmanként
200 000

B6

12 h 30<...

alkalmanként
300 000

B7

Az összeadódott heti vezetési idő túllépése

56 h<...<58 h

alkalmanként
10 000

járművezető
szállító

B7

58 h<...<60 h

alkalmanként
30 000

B8

60 h<...<66 h

alkalmanként
80 000

B8

66 h<...<70 h

alkalmanként
120 000

B9

70 h<...<75 h

alkalmanként
200 000

B9

75 h<...

alkalmanként
300 000

B10

Az összeadódott vezetési idő túllépése két egymást követő hét alatt

90 h<...< 95 h

alkalmanként
10 000

járművezető
szállító

B10

95 h<...<100 h

alkalmanként
30 000

B11

100 h<...<108 h

alkalmanként
80 000

B11

108 h<...<112 h 30

alkalmanként
120 000

B12

112 h 30<...<117 h

alkalmanként
200 000

B12

117 h<...

alkalmanként
300 000

C

Szünetek

C1

A négy és fél óra összeadódott vezetési idő túllépése

4 h 30<...<4 h 45

alkalmanként
10 000

járművezető
szállí

C1

4 h 45<...<5 h

alkalmanként
30 000

C2

5 h<...<5 h 30

alkalmanként
80 000

C2

5 h 30<...<6 h

alkalmanként
120 000

C3

6 h<...<6 h 30

alkalmanként
200 000

C3

6 h 30<...

alkalmanként
300 000

D

Pihenőidők

D1

Nem megfelelő, 11 óránál rövidebb napi pihenőidő, ha a csökkentett napi pihenőidő nem megengedett

10 h 30<...<11 h

alkalmanként
10 000

járművezető
szállító

D1

10 h<...<10 h 30

alkalmanként
30 000

D2

9 h 15<...<10 h

alkalmanként
80 000

D2

8 h 30<...<9 h 15

alkalmanként
120 000

D3

7 h 45<...<8 h 30

alkalmanként
200 000

D3

...<7 h 45

alkalmanként
300 000

D4

Nem megfelelő, 9 óránál rövidebb csökkentett napi pihenőidő, ha a csökkentés megengedett

8 h 30<...<9 h

alkalmanként
10 000

járművezető
szállító

D4

8 h<...<8 h 30

alkalmanként
30 000

D5

7 h 30<...<8 h

alkalmanként
80 000

D5

7 h<...<7 h 30

alkalmanként
120 000

D6

6 h 30<...<7 h

alkalmanként
200 000

D6

...<6 h 30

alkalmanként
300 000

D7

Nem megfelelő, 3 + 9 óránál rövidebb megosztott napi pihenőidő

3 h+(8 h 30<...<9 h)

alkalmanként
10 000

járművezető
szállító

D7

3 h+(8 h<...<8 h 30)

alkalmanként
30 000

D8

3 h+(7 h 30<...<8 h)

alkalmanként
80 000

D8

3 h+(7 h<...<7 h 30)

alkalmanként
120 000

D9

3 h+(6 h 30<...<7 h)

alkalmanként
200 000

D9

3 h+(...<6 h 30)

alkalmanként
300 000

D10

Nem megfelelő, 9 óránál rövidebb napi pihenőidő több fős személyzet esetén

8 h 30<...<9 h

alkalmanként
10 000

járművezető
szállító

D10

8 h<...<8 h 30

alkalmanként
30 000

D11

7 h 30<...<8 h

alkalmanként
80 000

D11

7 h<...<7 h 30

alkalmanként
120 000

D12

6 h 30<...<7 h

alkalmanként
200 000

D12

...<6 h 30

alkalmanként
300 000

D13

Nem megfelelő, 24 óránál rövidebb csökkentett heti pihenőidő

23 h<...<24 h

alkalmanként
10 000

járművezető
szállító

D13

22 h<...<23 h

alkalmanként
30 000

D14

21 h<...<22 h

alkalmanként
80 000

D14

20 h<...<21 h

alkalmanként
120 000

D15

19 h<...<20 h

alkalmanként
200 000

D15

...<19 h

alkalmanként
300 000

D16

Nem megfelelő, 45 óránál rövidebb heti pihenőidő, ha a csökkentett heti pihenőidő nem megengedett

44 h<...<45 h

alkalmanként
10 000

járművezető
szállító

D16

42 h<...<44 h

alkalmanként
30 000

D17

39 h<...<42 h

alkalmanként
80 000

D17

36 h<...<39 h

alkalmanként
120 000

D18

33 h<...<36 h

alkalmanként
200 000

D18

...<33 h

alkalmanként
300 000

E

Fizetés típusa

E1

A bér és a megtett úthossz vagy a szállított áru mennyisége közötti kapcsolat

400 000

szállító

4. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A bírság összege forintban

A bírság fizetésére kötelezett


F


Menetíró készülék beépítése

F1

Típusjóváhagyással rendelkező menetíró készülék beépítésének és használatának elmulasztása

400 000

szállító

G

Menetíró készülék, járművezetői kártya vagy adatrögzítő lap használata

G1

A menetíró készülék nem működik megfelelően (nem került sor a menetíró készülék megfelelő felülvizsgálatára, kalibrálására és plombálására)

300 000

szállító

G2

A menetíró készülék helytelen használata: nem érvényes (elveszettnek vagy lopottnak bejelentett) járművezetői kártya használata

400 000

járművezető
szállító

G3

Nincs elegendő számú adatrögzítő lap (figyelemmel az adatrögzítő lapok személyes jellegére, a szolgálati idő tartamára, a sérült vagy az ellenőr által lefoglalt adatrögzítő lapok pótlására)

100 000

szállító
járművezető

G4

Az adatrögzítő lap mintája nem került jóváhagyásra

100 000

szállító

G5

Nincs elegendő mennyiségű papír a kinyomtatáshoz

30 000

szállító
járművezető

G6

A vállalkozás nem őrzi meg legalább egy évig az adatrögzítő lapokat, 
kinyomatokat és letöltött adatokat

400 000

szállító

G7

A járművezető egynél több érvényes járművezetői kártyával rendelkezik

400 000

járművezető

G8

A járművezető saját érvényes kártyájától eltérő járművezetői kártya használata

400 000

járművezető

G9

Hibás vagy lejárt járművezetői kártya használata

200 000

járművezető

G10

A rögzített és tárolt adatok nem állnak rendelkezésre legalább 365 napig, az adatok rendelkezésre bocsátásának feltételei nem garantálják az adatok biztonságát és pontosságát (digitális menetíró készülék esetében)

400 000

szállító

G11

Elszennyeződött vagy sérült adatrögzítő lapok vagy járművezetői kártyák használata, az adatok azonban olvashatók

30 000

járművezető

G12

Elszennyeződött vagy sérült adatrögzítő lapok vagy járművezetői kártyák használata, az adatok nem olvashatók

300 000

járművezető

G13

Megsérült, hibásan működő járművezetői kártya cseréje, elveszett vagy ellopott járművezetői kártya pótlása 7 naptári napon belül történő kérelmezésének elmulasztása

100 000

járművezető

G14

Adatrögzítő lapok/járművezetői kártyák helytelen használata

100 000

járművezető

G15

Adatrögzítő lapok vagy járművezetői kártya nem engedélyezett kivétele, amely hatással van az érintett adatok rögzítésére

400 000

járművezető

G16

Adatrögzítő lapok vagy járművezetői kártya nem engedélyezett kivétele, amely nincs hatással a rögzített adatokra

30 000

járművezető

G17

Adatrögzítő lap vagy járművezetői kártya azon időtartamon túli használata, amelyre azt szánták, adatvesztés nélkül

30 000

járművezető

G18

Adatrögzítő lap vagy járművezetői kártya azon időtartamon túli használata, amelyre azt szánták, adatvesztéssel

400 000

járművezető

G19

Szükséges kézi adatbevitel elmulasztása

200 000

járművezető

G20

Nem megfelelő lap használata vagy a vezetői kártya nem megfelelő nyílásba történő beillesztése (több fős személyzet)

400 000

járművezető

G21

A lapon feljegyzett idő nem egyezik annak az országnak a hivatalos idejével, amelyben a járművet nyilvántartásba vették

100 000

járművezető

G22

Kapcsoló berendezés helytelen használata
Kapcsoló berendezés helytelen használata, amennyiben az értékelhetőséget megakadályozza

 

50 000
300 000

járművezető

H

Adatok kitöltése

H1

Az adatrögzítő lapról hiányzik a családi név

300 000

járművezető

H2

Az adatrögzítő lapról hiányzik az utónév

200 000

járművezető

H3

A lap használatba vétele kezdetének vagy végének ideje hiányzik
Ű

100 000

járművezető

H4

A lap használatba vétele kezdetének vagy végének helye hiányzik

30 000

járművezető

H5

Az adatrögzítő lapról hiányzik a rendszám

30 000

járművezető

H6

Az adatrögzítő lapról hiányzik a kilométer-számláló állása (első menet előtt)

100 000

járművezető

H7

Az adatrögzítő lapról hiányzik a kilométer-számláló állása (utolsó menet végén)

30 000

járművezető

H8

Az adatrögzítő lapról hiányzik a járműcsere időpontja

30 000

járművezető

H9

Az ország betűjele beírásának elmulasztása a menetíró készülékbe


30 000

járművezető

I

Adatok bemutatása


I1

Ellenőrzés megtagadása

400 000

járművezető
szállító

I2

A járművezető nem tudja bemutatni az adott napra vonatkozóan a korongon, gépkocsivezetői kártyán rögzített információkat

400 000

járművezető

I3

A járművezető nem tudja bemutatni a megelőző 28 napra vonatkozóan a korongon rögzített információkat

400 000

járművezető
szállító

I4

A járművezető nem tudja bemutatni a járművezetői kártyához kapcsolódó információkat (ha rendelkezik járművezetői kártyával)

400 000

járművezető
szállító

I5

A járművezető nem tudja bemutatni az adott napon és a megelőző 28 nap során készített kézi feljegyzéseket és kinyomatokat

400 000

járművezető
szállító

I6

A járművezető nem tudja bemutatni a járművezetői kártyát

400 000

járművezető

I7

A járművezető nem tudja bemutatni az adott napon és a megelőző 28 nap során készített kinyomatokat

400 000

járművezető
szállító

J

Megtévesztés

J1

Az adatrögzítő lapon rögzített, a menetíró készülékben vagy a járművezetői kártyán tárolt adatok vagy a menetíró készülék kinyomtatott adatainak meghamisítása, kitörlése vagy megsemmisítése

600 000

járművezető
szállító

J2

A menetíró készülékkel, az adatrögzítő lappal vagy a járművezetői kártyával kapcsolatos manipuláció, amely az adatok, illetve a kinyomtatott információk meghamisítását eredményezheti

800 000

járművezető
szállító

J3

Olyan manipulációs eszköz jelenléte a járművön, amely az adatok, illetve a kinyomtatott információk meghamisítására felhasználható lehet 
(kapcsoló/vezeték
 ... )

800 000

járművezető
szállító

K

Üzemzavar

K1

A javítást nem elismert szerelő vagy műhely végezte

400 000

szállító

K2

A javítást nem végezték el útközben (Ha a jármű nem tud visszatérni a telephelyre az üzemzavar-fellépésnek vagy a hibás működés megállapításának napjától számított egy héten belül)

100 000

szállító

L

Kézi bejegyzések a kinyomatokon

L1

A járművezető nem jelzi azon időtartamokra vonatkozó valamennyi információt, amelyet a menetíró készülék üzemképtelensége vagy hibás működése miatt már nem rögzített

300 000

járművezető

L2

Az ideiglenes lapról hiányzik a járművezető kártyájának száma, illetve neve, illetve vezetői engedélyének száma: 
amennyiben az azonosítás a hiányzó adatok miatt lehetetlen 
amennyiben azonosítható200 000
  50 000

járművezető

L3

Az ideiglenes lapról hiányzik az aláírás

100 000

járművezető

L4

A járművezetői kártya elvesztéséről vagy eltulajdonításáról azon tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságánál teendő hivatalos bejelentés elmulasztása, amelynek területén a kártyalopás történt

 

 

 

Utolsó módosítás 2011.05.02.

300 000

járművezető