124/2005. (XII. 29.) GKM RENDELETA KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSBEN HASZNÁLT MENETÍRÓ KÉSZÜLÉKEKRŐL SZÓLÓ, 1985. DECEMBER 20-I 3821/85/EGK TANÁCSI RENDELET VÉGREHAJTÁSÁRÓL

a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásárólA közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdése b) pontjának 14. és 19. alpontjában kapott felhatalmazás alapján a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 3821/85/EGK tanácsi rendelet) hazai végrehajtása érdekében – a hatáskörét érintő kérdésekben a belügyminiszterrel, a pénzügyminiszterrel, valamint a foglalkoztatási és munkaügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra és egyéni vállalkozókra. (2) A rendelet hatálya a rendvédelmi szervekre az ellenőrzési feladatokhoz kapcsolódó rendelkezései tekintetében terjed ki. (3) A rendelet alkalmazási köre kiterjed: a) a tachográf készülék, az adatrögzítő lap minta és a tachográf kártya jóváhagyási eljárására, b) a tachográf beépítési, üzembe helyezési, aktiválási, illesztési és javítási tevékenységére, c) a digitális tachográf és a tachográf kártya, az adatrögzítő lap, valamint a tevékenységigazoló lap használatára, d) a tachográf kártya kiadásának, cseréjének és pótlásának hatósági eljárására, ideértve a tachográf kártya nyilvántartását és az ehhez szükséges adatkezelést, valamint a nemzetközi adatcserét is.

Értelmező rendelkezések
2. § E rendelet alkalmazásában: a) tachográf: a 3821/85/EGK tanácsi rendelet I. vagy I.B. mellékletében meghatározott menetíró készülék, ideértve a megfelelő működéséhez szükséges járműalkatrészeket és tartozékokat, valamint a menetíró készülék által történő kinyomtatáshoz használt papírt is; b) analóg tachográf: a 3821/85/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében meghatározott kivitelű tachográf; c) digitális tachográf: a 3821/85/EGK tanácsi rendelet I.B. mellékletében meghatározott kivitelű tachográf; d) adatrögzítő lap: a 3821/85/EGK tanácsi rendelet I. melléklete I. fejezetének b) pontjában meghatározott eszköz; e) tachográf kártya: a 3821/85/EGK tanácsi rendelet I.B. melléklete I. fejezetének kk) pontjában meghatározott eszköz, amely az alkalmazásának célja szerint a következő típusú lehet: ea) műhelykártya: a 3821/85/EGK tanácsi rendelet I.B. melléklete I. fejezetének qq) pontjában meghatározott tachográf kártya, eb) gépjárművezetői kártya: a 3821/85/EGK tanácsi rendelet I.B. melléklete I. fejezetének t) pontjában meghatározott tachográf kártya, ec) ellenőri kártya: a 3821/85/EGK tanácsi rendelet I.B. melléklete I. fejezetének o) pontjában meghatározott tachográf kártya, ed) üzembentartói kártya: a 3821/85/EGK tanácsi rendelet I.B. melléklete I. fejezetének l) pontjában meghatározott tachográf kártya; f) műhely: a tachográf beépítését, üzembe helyezését, aktiválását, illesztését, illetőleg javítását végző, a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló külön jogszabálynak3 megfelelő, a közlekedési hatóságnál bejelentett gépjármű fenntartó szervezet; g) gépjárművezető: a 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó gépjármű vezetője; h) ellenőrző szerv: a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet), valamint a 3821/85/EGK tanácsi rendeletben foglalt előírások ellenőrzésére külön jogszabály alapján jogosult szerv; i) ellenőr: az ellenőrző szerv feladatkörében eljáró hatósági személy; j) üzemben tartó: a tachográffal ellátott gépjármű üzemben tartója; k)jóváhagyó hatóság: a 3821/85/EGK tanácsi rendelet II. fejezetében meghatározott típusjóváhagyási feladatokat ellátó szervezet, amely a Magyar Köztársaság tekintetében a közlekedési hatóság; l) kártyakibocsátó hatóság: a 3821/85/EGK tanácsi rendeletben, valamint e rendeletben a tachográf kártya kibocsátásával kapcsolatos feladatokat ellátó szervezet, amely a Magyar Köztársaság tekintetében a közlekedési hatóság; m) kártyanyilvántartás: a kártyakibocsátó hatóság által kiadott tachográf kártyák adatait tartalmazó hatósági nyilvántartás; n) megszemélyesítés: a kártyakibocsátó hatóság azon eljárása, amelynek során a tachográf kártyát hozzárendelik a tachográf kártya kérelmezőjének személyéhez, illetőleg üzembentartói kártya esetében az üzemben tartóhoz; o) kártyatulajdonos: az a természetes személy, illetőleg üzembentartói kártya esetében az az üzemben tartó, akinek (amelynek) a részére a kártyakibocsátó hatóság a tachográf kártyát megszemélyesítette és kiadta; p) aktiválás: a 3821/85/EGK tanácsi rendelet I.B. melléklete I. fejezetének a) pontjában meghatározott tevékenység, amely a külön jogszabály alapján e tevékenység végzésére jogosult gépjárműfenntartó szervezetnél (digitális tachográf műhely) történhet; r) javítás: a 3821/85/EGK tanácsi rendelet I.B. melléklete I. fejezetének gg) pontjában meghatározott tevékenység; s) szokásos tartózkodási hely: a tachográf kártya kérelmezője, vagy tulajdonosa tekintetében a 3821/85/EGK tanácsi rendelet 14. cikk (3) bekezdés a) pontjában meghatározott hely, amely általában a lakóhely; t) tevékenységigazoló lap: a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos forma- nyomtatványról szóló 2007/230/EK határozat módosításáról szóló, 2009. december 14-i 2009/959/EU bizottsági határozat mellékletében meghatározott okmány, amelyen a munkáltató igazolja, és a gépjárművezető nyilatkozik arról, hogy betegállományban volt, szabadságát, pihenőidejét, készenléti idejét töltötte, a járművezetésen kívüli egyéb tevékenységet végzett vagy egy meghatározott időszakban nem végzett az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet vagy a 2001. évi IX. törvénnyel kihirdetett, a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (a továbbiakban: AETR Megállapodás) hatálya alá tartozó tevékenységet.

A tachográf készülék, az adatrögzítő lap minta és a tachográf kártya típusjóváhagyása

3. § (1) A 3821/85/EGK tanácsi rendelet 4. cikke alapján az EK-típusjóváhagyási okmányt a tachográf típusra, az adatrögzítő lap mintájára, valamint a tachográf kártya típusára a gyártó kérelmére a közlekedési hatóság (a továbbiakban: jóváhagyó hatóság) adja ki, a 3821/85/EGK tanácsi rendelet 5. cikkében meghatározott feltételek alapján. (2) Az EK-típusjóváhagyás iránti kérelmet írásban kell benyújtani a 3821/85/EGK tanácsi rendelet 4. cikkében meghatározott, a típusbizonyítványban és a műszaki leírásban rögzítendő adatok közlésével. (3) Az EK-típusjóváhagyási eljárás díjára, valamint a díj megfizetésére a külön jogszabályban a járműalkatrészre, tartozékra és járműtulajdonságra vonatkozó jóváhagyási jel („E”, „e” jel) használati engedélyre meghatározottakat kell alkalmazni. A típusjóváhagyás ellenőrzése és az adatszolgáltatás 4. § (1) A jóváhagyó hatóság szakértő bevonásával ellenőrzi az általa kiadott jóváhagyással rendelkező típusú tachográf, adatrögzítő lap, valamint tachográf kártya jóváhagyott mintával való egyezőségét. (2) Az ellenőrzés eredménye, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam (a továbbiakban: tagállam) illetékes hatóságától kapott megkeresés alapján a jóváhagyó hatóság meghozza a 3821/85/EGK tanácsi rendelet 8. cikkében meghatározott intézkedéseket. (3) A jóváhagyó hatóság ellátja a 3821/85/EGK tanácsi rendelet 7. cikkében a tagállamok illetékes hatóságai részére meghatározott nemzetközi adatközlési és értesítési feladatokat.

A tachográfok beépítésére és vizsgálatára vonatkozó követelmények

5. § (1) Az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó járműbe tachográfot a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő, a tachográf kategóriájára vonatkozóan a közlekedési hatóságnál bejelentett gépjárműfenntartó szervezet (a továbbiakban: tachográf műhely), továbbá új, még használatba nem vett jármű esetében a jármű, illetőleg a tachográf gyártója építhet be. (2) A digitális tachográf illesztését, ellenőrzését és a digitális tachográf által tárolt adatok letöltését és kezelését a digitális tachográf műhely a digitális tachográf gyártmányára és típusára vonatkozó korlátozás nélkül végezheti, amennyiben a tachográf típusa tekintetében a szükséges eszközök a rendelkezésére állnak. (3) A (2) bekezdésben meghatározott tevékenységeket a digitális tachográf műhelyben olyan személy végezheti, akit a digitális tachográfok illesztéséhez, ellenőrzéséhez és adatkezeléséhez szükséges ismeretekre – a közlekedési hatóság által jóváhagyott tematika alapján – kiképeztek és személyre szóló műhelykártyával rendelkezik. (4) A digitális tachográf üzembe helyezését, aktiválását és javítását a digitális tachográf gyártója, vagy annak a külön jogszabály szerint a közlekedési hatóság által elismert hazai képviselője (a továbbiakban: a készülékgyártó hazai képviselete) által e tevékenységre a tachográf típusa tekintetében szerződéssel megbízott, a gépjárműfenntartó szervezetek személyi és dologi feltételeiről szóló rendeletben meghatározott digitális tachográf műhely végezheti. (5) A (4) bekezdésben meghatározott tevékenységek végzése esetében az aktiválást vagy a javítást végző személynek a digitális tachográf gyártója, vagy a készülékgyártó hazai képviselete által a digitális tachográf gyártmányára és típusára vonatkozóan meghatározott képzettséggel is rendelkeznie kell. (6) A tachográf műhely a tachográf megvizsgálásáról minden alkalommal vizsgálati jelentést készít, amelyet két éven át megőriz, és azt a közlekedési hatóság kérésére rendelkezésre bocsátja. (7) A tachográf műhely a tachográfot befolyásoló eszközök használatának feltárása és megelőzése érdekében a menetíró készülékek közúti ellenőrzések alkalmával és jogosultsággal rendelkező műhelyek által végzett ellenőrzésével kapcsolatos helyes végrehajtási gyakorlatra vonatkozó iránymutatásokról szóló, 2009. január 23-i 2009/60/EK bizottsági ajánlás Melléklet 4. Fejezet B–D. pontjában meghatározott módszereket alkalmazhatja. (8) A tachográf műhely a tachográfot befolyásoló eszközök feltárását bejelenti a közlekedési hatóságnak, és az eszközt eltávolítja a járműből. Ha a tachográf műhely a vizsgálati jelentés elkészítését, a befolyásoló eszközök eltávolítását vagy a befolyásoló eszközök feltárásának bejelentését elmulasztja, akkor közlekedési hatóság a 13. §-ban meghatározott szankciókat alkalmazhatja a tachográf műhellyel szemben. (9) A digitális tachográffal ellátott járművek esetében csak az összes adat letöltését, elemzését, a digitális aláírás érintetlenségéről való meggyőződést, valamint a befolyásoló eszköz eltávolítását követően kell a tachográfot teljesen újrakalibrálni és új beépítési plakettet felhelyezni. (10) Az analóg tachográfok esetében a befolyásoló eszköz eltávolítását követően a tachográfot ellenőrizni kell a megfelelő üzemelés és a helyes működés szempontjából, majd teljesen újra kell kalibrálni és új beépítési plakettel ellátni.

A tachográf, az adatrögzítő lap és a tachográf kártya használata


6. § (1) A tachográf készülék csak a típusához jóváhagyott és 3821/85/EGK tanácsi rendelet 15. cikk (5) bekezdésében előírt adatokkal ellátott adatrögzítő lappal, illetőleg nyomtató papírral, továbbá érvényes, működőképes és a kártyabirtokos részére kiadott tachográf kártyával használható. (2) Az üzemben tartó köteles biztosítani, hogy a tachográffal ellátott járművet olyan személy vezesse, aki rendelkezik: a) a tachográf szabályos működtetéséhez a tachográf kategóriája (analóg- vagy digitális tachográf) szerint szükséges ismeretekkel és a tachográf típusához jóváhagyott, elegendő mennyiségű adatrögzítő lappal, vagy b) a tachográf szabályos működtetéséhez a tachográf kategóriája szerint szükséges ismeretekkel, és a digitális tachográffal felszerelt gépkocsi esetében a személyére szólóan kiadott, érvényes gépjárművezetői kártyával, továbbá elegendő mennyiségű nyomtatópapírral. (3) A gépjárművezető a tachográffal ellátott járművel való munkavégzés során köteles a tachográfot, valamint az adatrögzítő lapot, illetőleg a tachográf kártyáját az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint a 3821/85/EGK tanácsi rendeletben meghatározott módon használni. (4) Az üzemben tartó köteles gondoskodni arról, hogy az ellenőrző szervek felhívására legalább 365 napra visszamenően rendelkezésre álljanak a járművét vezető gépjárművezetők tevékenységét dokumentáló a) analóg tachográf esetében az adatrögzítő lapok, b) digitális tachográf esetében a digitális tachográf által rögzített adatok elektronikus formában. (5) A (4) bekezdés b) pontjában foglaltak teljesítése érdekében az üzemben tartó köteles a) a foglalkoztatott gépjárművezetőjének gépjárművezetői kártyájáról 28 naponként legalább egy alkalommal, valamint b) az üzemben tartott gépjárművébe beépített digitális tachográfról negyedévente legalább egy alkalommal a tárolt adatokat letölteni, c) a javításra kerülő járművek esetében a digitális tachográf javító műhely által letöltött adatokat átvenni, továbbá d) a letöltött adatokat elektronikus adattárolón (CD-ROM-on vagy DVD-ROM-on) a letöltést követően 12 hónapig megőrizni és az ellenőrző szerv számára ellenőrzés céljára rendelkezésre bocsátani. (6) Az üzemben tartó, illetőleg távollétében a gépjárművezető a tachográf meghibásodása esetében köteles gondoskodni arról, hogy a) a fuvarfeladat befejezését követően haladéktalanul, de legkésőbb a meghibásodást követően egy héttel a tachográf javítása az erre jogosult műhelyben megtörténjen, és b) a járművel a javítás megtörténtéig új fuvarfeladatot ne kezdjenek meg. (7) Amennyiben a jármű fuvarfeladata a tachográf meghibásodását követő egy héten belül nem fejeződik be, a tachográf megjavíttatásáról a gépjárművezető köteles – a fuvarfeladat megszakításával – gondoskodni. (8) A kártyatulajdonos a kártyakibocsátó hatóságnál köteles bejelenteni, ha a részére kiadott tachográf kártya: a) elveszett, ellopták vagy megsemmisült, b) megrongálódás vagy elhasználódás miatt működésképtelenné vált. (9) A munkáltató a gépjárművezető részére a tevékenységigazoló lapot köteles kiadni azokra a napokra, amelyeken a gépjárművezető nem végzett az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet vagy az AETR Megállapodás hatálya alá tartozó tevékenységet. Az igazoláson a munkáltatónak – a részére a külön jogszabályban meghatározott nyilvántartás adataival összhangban – meg kell jelölnie a) a 14. pontot, ha a gépjárművezető keresőképtelenséget okozó betegség miatt nem végzett munkát, b) a 15. pontot, ha a gépjárművezető az éves szabadságát (rendes szabadságát) töltötte, c) a 16. pontot, ha a gépjárművezető a szabadsága vagy pihenőideje miatt nem végzett munkát, d) a 17. pontot, ha a gépjárművezető olyan munkát végzett, amely nem tartozik az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet vagy az AETR Megállapodás hatálya alá, e) a 18. pontot, ha a gépjárművezető a járművezetésen kívüli egyéb tevékenységet végzett, f) a 19. pontot, ha a gépjárművezető rendelkezésre állt, készenléti idejét töltötte. A 14–19. pont közül csak az egyik jelölhető meg. (10) A gépjárművezető köteles a részére kiadott tevékenységigazoló lap 21–22. pontját a járművezetői tevékenységének megkezdése előtt kitölteni, továbbá a tevékenységigazoló lapot a 3821/85/EGK tanácsi rendeletben meghatározott módon – az adatrögzítő lapokra vonatkozó előírások megfelelő alkalmazásával – kell kezelni.

Tachográf kártya kiadási eljárás


7. § (1) Tachográf kártya kiadása a lakóhely (székhely) szerint illetékes kártyakibocsátó hatóságnál – a (2) és (3) bekezdésben, továbbá műhelykártya esetén a 12. § (1) bekezdésben meghatározott személy által – kérelmezhető. (2) (3) Az üzembentartói kártya kiadását közúti közlekedési szolgáltatást végző vállalkozás esetében a vállalkozás szakmai vezetője, bérelt jármű esetében a jármű bérbevevője, egyéb üzemben tartó esetében az üzembentartói jogok gyakorlására jogosult személy kérelmezheti. (4) A tachográf kártya kiadására irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg meg kell fizetni a tachográf kártya kiadásához külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat.

A tachográf kártya megszemélyesítése


8. § (1) A kártyakiadási kérelem benyújtásakor a 3821/85/EGK tanácsi rendeletben meghatározott természetes személyazonosító adatokat, továbbá az üzemben tartóra vagy a műhelyre vonatkozó adatokat a közlekedési hatóság által meghatározott formanyomtatványon kell megadni, valamint ezek hitelességét személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvánnyal, továbbá – gépjárművezetői kártya esetében – a hatályos vezetői engedély bemutatásával kell igazolni. A kérelemben nyilatkozatot kell tenni arról, hogy nem áll fenn a tachográf kártya kiadását kizáró ok.(2) A kártyakibocsátó hatóság a tachográf kártya kiadására irányuló kérelem átvételével egyidejűleg a gépjárművezetői kártya, az ellenőri kártya, valamint a műhelykártya esetében a kérelmező személy képmását és névaláírását elektronikus úton rögzíti.(3) A kártyakiadási eljárás lefolytatását meg kell tagadni, ha a kérelmező:a)b) a kártya kiadásához tartozó természetes személyazonosító adatainak, névaláírás mintájának vagy képmásnak a kártyakibocsátó hatóság által történő kezeléséhez nem adja írásbeli hozzájárulását,c) már rendelkezik – a kérelmezettel megegyező típusú – hatályos tachográf kártyával.(4) A kártyakiadási eljárás során a kártyakibocsátó hatóság, továbbá a megbízása alapján a kártya megszemélyesítésében közreműködő kártyagyártó és a közlekedési hatóság a részére átadott természetes személyazonosító adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényben, a 3821/85/EGK tanácsi rendeletben, valamint a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott módon köteles kezelni.(5) A tachográf kártya időbeli hatálya a kiadásától számítva:a) gépjárművezetői kártya és üzembentartói kártya esetében 5 év,b) ellenőri kártya esetében 2 év,c) műhelykártya esetében 1 év.

A tachográf kártya kiadását megelőző ellenőrzés és adatkezelés

9. § (1) A kártyakiadási eljárás megkezdésekor a kártyakibocsátó hatóság a bemutatott okmányok, a (3) bekezdésben meghatározott kártyanyilvántartás, valamint a tagállamok közti elektronikus kapcsolat útján ellenőrzi, hogya) a kérelmező részéről fennállnak-e a 3821/85/EGK tanácsi rendeletben a tachográf kártya kiadásához meghatározott feltételek,b) a kérelmező részére adtak-e már ki azonos típusú tachográf kártyát,c) a gépjárművezetői kártyát kérelmező személy szokásos tartózkodási helye a Magyar Köztársaság területén van-e,d) a gépjárművezetői kártyát kérelmező személy végez-e az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet.(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülése esetén rendelhetőek a tachográf kártyához az elektronikus biztonsági kódok, valamint ezt követően állítható elő a megszemélyesített tachográf kártya.(3) A megszemélyesített kártyák adatairól, valamint a kapcsolódó elektronikus biztonsági adatokról a kártyakibocsátó hatóság nyilvántartást vezet (a továbbiakban: kártyanyilvántartás). A kártyanyilvántartásban a kiadott tachográf kártyán rögzített adatokat kártyatípusonként külön adatállományban kell rögzíteni.(4) A kártyanyilvántartásból adatszolgáltatás – csak a hatósági feladatának ellátásához szükséges adatokra kiterjedően – jogszabályban erre felhatalmazott szervezet számára teljesíthető.

A tachográf kártya kiadása

10. §(1) A megszemélyesített, előállított és nyilvántartásba vett tachográf kártya, valamint a személyes azonosító kód – a kérelmező választása szerint – személyesen a kártyakibocsátó hatóság hivatali helyiségében vehető át, illetőleg postai úton külön-külön továbbítható. (2) A műhelykártyát, valamint az ellenőri kártyát a digitális tachográf műhely, illetőleg az ellenőrt foglalkoztató ellenőrző szerv részére kell postai úton továbbítani. A műhelykártyához tartozó személyes azonosító kód kizárólag a kártyatulajdonos részére adható át, illetőleg postázható. A tachográf kártya érvénytelenítése, cseréje, pótlása, visszavonása

11. § (1) A 6. § (8) bekezdésének a) pontja esetében a tachográf kártya tulajdonosának a bejelentése alapján a kártyakibocsátó hatóság a tachográf kártyát hatálytalanítja és annak tényét a nyilvántartásba bejegyzi. (2) A kártyanyilvántartásból megállapítható kártyatulajdonos kérelme alapján a kártyakibocsátó hatóság – az a)–c) pontok esetében a 7–10. §-ban foglaltak ismételt alkalmazásával, a kártyanyilvántartásban rögzített adatok felhasználásával – a korábban kiadott tachográf kártya helyett új tachográf kártyát ad ki, amennyiben: a) az elveszett, ellopták vagy megsemmisült, b) valamely okból a tachográf kártya működésképtelenné vált, c) annak időbeli hatálya lejárt, d) a kártyatulajdonos szokásos tartózkodási helye a Magyar Köztársaság területe lett. (3) A (2) bekezdés b) és c) pontja esetében a kártyacsere kérelemhez csatolni kell a korábban kiadott tachográf kártyát, melyet a kártyakibocsátó hatóság visszavon. (4) A (2) bekezdés d) pontja alapján indult eljárás során az új tachográf kártya átvételekor a külföldi hatóság által kibocsátott tachográf kártyát be kell vonni, melyet a bevonás okának megjelölésével a közlekedési hatósághoz további intézkedés céljából meg kell küldeni. (5) Az ellenőrző szerv tagja a tachográf kártyát a helyszínen elveszi, ha az ellenőrzés során annak gyanúja merül fel, hogy a) a tachográf kártyát meghamisították, b) a kártyabirtokos nem a részére kiadott tachográf kártyát használja, c) a kártya tulajdonosa a tachográf kártyát a valóságnak meg nem felelő nyilatkozat, illetőleg hamisított okmányok alapján kapta. (6) Az (5) bekezdés a) pontjában meghatározott gyanút megalapozza, ha a) a tachográf kártyán vagy annak elektronikus tároló egységén javítás, törlés vagy más illetéktelen beavatkozás jelei észlelhetőek, b) a tachográf kártya anyaga, kivitele a valóditól eltér, c) a nyilvántartás szerint a tachográf kártya kiadására nem került sor. (7) Az ellenőrző szerv tagja a tachográf kártya elvételéről átvételi elismervényt ad, mely tartalmazza az elvétel e rendeletben meghatározott jogalapját. (8) A helyszínen elvett tachográf kártyát, valamint az intézkedésről készült jegyzőkönyv egy példányát az ellenőrző szerv három napon belül a kártyakibocsátó hatóságnak, külföldi hatóság által kibocsátott kártya esetében a külön jogszabályban meghatározott közlekedési hatóságnak megküldi. (9) A (4) bekezdés alapján bevont tachográf kártyát a közlekedési hatóság a tachográf kártyát kiadó tagállam illetékes hatóságának – a bevonás okának megjelölésével – megküldi. (10) Az (5) bekezdés b) pontját akkor kell alkalmazni, ha a tachográf kártya jogosítottja nincs a helyszínen. Ebben az esetben az elvett tachográf kártya csak a kártyatulajdonosnak adható vissza. (11) A visszavont tachográf kártyát a kártyakibocsátó hatóság egy naptári évvel a leadást követően selejtezi és a kártyatulajdonosra vonatkozó adatokat a kártyanyilvántartásban a kártya eredeti időbeli hatályát követő 5 évig megőrzi.

A műhelykártya kiadása, használata és nyilvántartása


12. § (1) Műhelykártya annak a személynek adható ki, aki a gépjárműfenntartó tevékenység végzésének személyi és dologi feltételeiről szóló külön jogszabályban foglaltak alapján: a) megfelel a tevékenység végzéséhez meghatározott személyi feltételeknek, valamint teljesíti az 5. § (3) és (5) bekezdésében meghatározott további képzettségi követelményeket, b) a közlekedési hatóság által nyilvántartásba vett digitális tachográf műhelyben a digitális tachográfok javításának feladatát ellátja. (2) A műhelykártya kiadása iránti kérelmen a digitális tachográf műhely vezetőjének nyilatkoznia kell az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesüléséről. (3) A kártyakibocsátó hatóság a kártyanyilvántartásban a műhelykártyák adatai alapján – a közlekedési hatóság útján – teljesíti a 3821/85/EGK tanácsi rendelet 12. cikk (3) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettséget. (4) A digitális tachográf műhely vezetője köteles gondoskodni arról, hogy: a) a műhelykártyát a digitális tachográf műhelyben a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló külön jogszabályban meghatározott módon az illetéktelen hozzáférés ellen védve tárolják, b) a műhelykártyát kizárólag a tulajdonosa birtokolhassa, c) a műhelykártyát a kártyakibocsátó hatóságnál leadják, amennyiben 1. a digitális tachográf műhely e tevékenységét megszünteti, 2. az ellenőrző szerv a digitális tachográf műhely ellenőrzése alapján a tevékenység végzését átmenetileg megtiltotta, 3. a műhelykártya tulajdonosának a digitális tachográf műhelyben folytatott tevékenysége megszűnik. (5) A műhelykártyát kizárólag annak tulajdonosa személyesen – a tachográfokról szóló közösségi rendeletben, valamint az e rendeletben meghatározott előírások betartásával – használhatja. A műhelykártya a kártyatulajdonost foglalkoztató digitális tachográf műhelyben, továbbá – annak megbízása alapján, a közlekedési hatósághoz történő előzetes bejelentés esetén – más tachográf műhelyben használható. (6) A digitális tachográf által gyűjtött és tárolt valamennyi olyan adatot, amely a tachográf javítása során esetlegesen megsemmisülhet, a javítás megkezdése előtt az adatok megőrzése, illetőleg a javítás utáni visszatöltése céljából le kell tölteni (a továbbiakban: letöltött adatok). A letöltött adatokat a digitális tachográf műhely 2 évig köteles megőrizni. A letöltött adatok kizárólag a jármű üzemben tartója, valamint az ellenőrző szerv számára adhatóak át. (7) A letöltött személyes adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényben foglaltak megtartásával kell kezelni. A további letöltött adatokat üzleti titokként kell kezelni. (8) A (6) bekezdésben meghatározott adatletöltés-visszatöltés meghiúsulása esetében ennek tényéről a műhely – jegyzőkönyv felvétele és megküldése mellett – 15 napon belül értesíti a kártyakibocsátó hatóságot, valamint a jármű üzemben tartóját. A digitális tachográf műhely ellenőrzése

13. § (1) A kártyakibocsátó hatóság a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló külön jogszabályban meghatározott ellenőrzései során kiemelten ellenőrzi a digitális tachográf műhely tevékenységét és ezen belül a műhelykártya jogszerű használatát. (2) A műhelykártya jogosulatlan használata, illetőleg a műhelykártya meghamisításának alapos gyanúja esetén a kártyakibocsátó hatóság: a) b) ismétlődő, illetőleg a tachográf műhely vezetőjének felróható esetben a digitális tachográf műhely tevékenységét egy évig terjedő időre megtilthatja. (3) A meghamisított műhelykártyát az ellenőr a helyszínen elveszi és a műhelykártya bevonását kezdeményezve azt a kártyakibocsátó hatósághoz továbbítja. Az ellenőri kártya kiadása és használata
14. § (1) Az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltak ellenőrzését végző hatóságok (a továbbiakban: ellenőrző szerv) feladatkörében közúti, illetve telephelyi ellenőrzést végző személy (a továbbiakban: ellenőr) részére az ellenőri kártyát az ellenőrt foglalkoztató ellenőrző szerv kezdeményezésére adja ki a kártyakibocsátó hatóság. (2) Az ellenőri kártya kiadásakor – az ellenőrző szerv és a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala közti megállapodás esetén – az ellenőrök adatainak és képmásának rögzítését az ellenőrt foglalkoztató ellenőrző szerv is elvégezheti. (3) Az ellenőr az ellenőri kártyát kizárólag a feladatkörébe tartozó ellenőrzés során, személyesen használhatja. (4) Az ellenőrt foglalkoztató ellenőrző szerv köteles gondoskodni arról, hogy: a) a szolgálaton kívüli ellenőr ellenőri kártyáját illetéktelen hozzáférés ellen védve tárolják, b) az ellenőri kártyát kizárólag a tulajdonosa birtokolhassa, c) az ellenőri kártyát a kártyakibocsátó hatóságnál leadják, amennyiben az ellenőri kártya tulajdonosának az ellenőri jogállása megszűnik. (5) Az ellenőrzés alá vont gépjárművezető, illetőleg az általa vezetett gépjármű üzemben tartója köteles tűrni és magatartásával elősegíteni az ellenőr által a járművön és a jármű vezetőfülkéjében végzett – a 3821/85/EGK tanácsi rendeletben foglaltak megtartásának vizsgálatára irányuló – ellenőrzést, továbbá ennek keretében különösen a digitális tachográfból az ellenőri kártya alkalmazásával történő adatletöltést. (6) Az ellenőri kártyával letöltött adatokat az ellenőr és az ellenőrt foglalkoztató ellenőrző szerv kizárólag a feladatkörébe tartozóan kezelheti.

Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2006. január 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet 7–14. §-a 2006. június 23-án lép hatályba. (3) 16. § (1) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg: a) a Tanács 3821/85/EGK rendelete (1985. december 20.) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, 4–5. cikk, 7–10. cikk, 12. cikk (2) és (3) bekezdés, 13. cikk, 14. cikk (3)–(5) bekezdés, 15. cikk (5) bekezdés, 16. cikk (1) és (3) bekezdés, b) a Tanács 2135/98/EK rendelete (1998. szeptember 24.) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékről szóló 3821/85/EGK rendelet, továbbá a 3820/84/EGK és a 3821/85/EGK rendeletek végrehajtására vonatkozó 88/599/EGK irányelv módosításáról, 1. cikk 2. pont, 4. pont, 5. pont a)–c)alpont, 6. pont, 7. pont b) alpont, 9. pont b) alpont, c) az Európai Parlament és a Tanács 561/2006/EK rendelete (2006. március 15.) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről, 10. cikk (5) bekezdés a) pont i) alpont, d) a Bizottság 2007/230/EK határozata (2007. április 12.) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos formanyomtatványról, valamint az azt módosító 2009/959/EU bizottsági határozat. (2) Ez a rendelet a menetíró készülékek közúti ellenőrzések alkalmával és jogosultsággal rendelkező műhelyek által végzett ellenőrzésével kapcsolatos helyes végrehajtási gyakorlatra vonatkozó iránymutatásokról szóló, 2009. január 23-i 2009/60/EK bizottsági ajánlásnak való megfelelést szolgálja. 1–2. számú melléklet a 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelethez3. számú melléklet a 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelethez


Utolsó módosítás: 2011.05.04.