156/2009 (VII.29.) KORM. RENDELET A KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSHOZ, SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSHOZ ÉS A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ EGYES RENDELKEZÉSEK MEGSÉRTÉSE ESETÉN KISZABHATÓ BÍRSÁGOK ÖSSZEGÉRŐL

A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 3., 5., 13., 15. alpontjában, a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 166. §-ában, a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 15. §-ában, valamint a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvény 4. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el: 1. § 


(1) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 20. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezések megsértőjével szemben – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a közigazgatási hatósági eljárásban a 2–13. §-ban meghatározott bírság szabható ki.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bírságok nem alkalmazandók a munkaügyi hatóságra vonatkozó külön jogszabály alapján lefolytatott telephelyi ellenőrzés során.

 2. §


A Kkt. 20. § (1) bekezdés a) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – az 1. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki

a) a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendeletben,

b) a belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló 14/2001. (IV. 20.) KöViM rendeletben,

c) a tagállamok területére vagy területéről történő, illetve a tagállamok területén áthaladó, Közösségen belüli közúti árufuvarozási piacra való bejutásról szóló, 1992. március 26-i 881/92/EGK tanácsi rendeletben, valamint annak a 484/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel történt módosításában,

d) a Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája által létrehozott közlekedési engedélyek használatának szabályairól szóló 56/2005. (VII. 7.) GKM rendeletben,

e) a „Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről” szóló, Genfben, az 1956. évi május hó 19. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1971. évi 3. törvényerejű rendeletben,

f) az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvényben,

g) az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló 49/2001. (XII. 22.) KöViM rendeletben,

h) az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás közös szabályairól szóló, 1992. március 16-i 684/92/EGK tanácsi rendeletben, valamint annak 11/98/EK tanácsi rendelettel történt módosításában,

i) a valamely tagállamban nem honos fuvarozók számára a belföldi közúti személyszállítási szolgáltatás feltételeinek megállapításáról szóló, 1997. december 11-i 12/98/EK tanácsi rendeletben,

j) az autóbusszal végzett személyszállítás okmányaira vonatkozóan a 684/92/EGK és a 12/98/EK tanácsi rendelet alkalmazásának részletes szabályairól szóló, 1998. október 2-i 2121/98/EK bizottsági rendeletben,

k) az autóbusszal végzett nemzetközi nem menetrend szerinti személyszállításról szóló (INTERBUS) megállapodás kihirdetéséről szóló 309/2002. (XII. 28.) Korm. rendeletben,

l) a kétoldalú közúti áru- és személyszállításról szóló nemzetközi szerződéseket kihirdető – a 12. mellékletben foglalt – jogszabályokban

meghatározott, a közúti közlekedési szolgáltatások végzéséhez előírt engedélyekre és okmányokra vonatkozó rendelkezést megsérti.

 3. §


A Kkt. 20. § (1) bekezdés b) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a 2. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a 2. § a), g), h), j) és l) pontjában meghatározott jogszabályban, illetve nemzetközi szerződésekben meghatározott, a saját számlás személyszállításra (utasszállításra) vonatkozó rendelkezést megsérti.

 4. §


A Kkt. 20. § (1) bekezdés c) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a 3. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki

a) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben,

b) a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvényben,

c) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendeletben,

d) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 124/2005. (XII. 29.) GKM rendeletben

meghatározott, a vezetési és pihenőidőre, valamint az ezekkel összefüggő okmányokra vonatkozó rendelkezést megsérti.

 5. § 


A Kkt. 20. § (1) bekezdés d) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a 4. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki

a) a 4. § c) pontjában meghatározott rendeletben,

b) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 124/2005. (XII. 29.) GKM rendeletben,

c) a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben,

d) a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvényben,

e) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendeletben

meghatározott, a menetíró készülékre, a tachográf-korongra és az ezek használatára vonatkozó rendelkezést megsérti.

 6. § 


A Kkt. 20. § (1) bekezdés e) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – az 5. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki

a) a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 1979. évi 19. törvényerejű rendeletben,

b) a 46/2005. (VI. 28.) GKM rendelettel módosított és egységes szerkezetben kihirdetett, valamint a 60/2007. (VI. 29.) GKM rendelettel módosított és kiegészített, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló 20/1979. (IX. 18.) KPM rendeletben,

c) a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendeletben,

d) a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben,

e) a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendeletben,

f) a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló 14/1997. (IX. 3.) KHVM rendeletben,

g) a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezéséről és képesítéséről szóló 2/2002. (I. 11.) Korm. rendeletben,

h) a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról szóló 113/2004. (IX. 23.) GKM rendeletben,

i) az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendeletben,

j) a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben,

k) a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Melléklete 2009. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről szóló 2009. évi LVIII. törvényben

meghatározott, a veszélyes áruk, anyagok, hulladékok szállítására (fuvarozására), valamint a közúti járműre és annak személyzetére, az áru feladójára, átmeneti tárolójára, a csomagolóra, a berakóra, a töltőre, a címzettre és a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezésére és képesítésére vonatkozó rendelkezést megsérti.

 7. § 


A Kkt. 20. § (1) bekezdés f) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a 6. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki

a) a gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi szállításáról és az ilyen szállításhoz használt különleges szállítóeszközökről szóló, Genfben, 1970. szeptember 1. napján kelt Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 25/1989. (III. 17.) MT rendeletben,

b) az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és az 1255/97/EK rendelet módosításáról szóló, 2004. december 22-i 1/2005/EK tanácsi rendeletben

meghatározott, a gyorsan romló élelmiszerek vagy az élő állatok szállítására vonatkozó rendelkezést megsérti.

 8. § 


A Kkt. 20. § (1) bekezdés g) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a 7. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a bérelt járművekkel végzett közúti áruszállítás külön feltételeiről szóló 4/2000. (II. 16.) KHVM rendeletben foglalt rendelkezést megsérti.

 9. §


A Kkt. 20. § (1) bekezdés h) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a 8. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki

a) a 2. § a) és k) pontjában foglalt jogszabályokban,

b) a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeletben,

c) a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 26/2009. (VI. 22.) KHEM rendeletben, ide nem értve a jelzőtáblával elrendelt össztömeg-korlátozásokat,

d) a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeiről szóló 101/2003. (XII. 23.) GKM rendeletben,

e) a közúti járművek időszakos vizsgálata egységes feltételeinek elfogadásáról és ezen vizsgálat kölcsönös elismeréséről szóló, Bécsben, 1997. november 13-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2001. évi LXVIII. törvényben

meghatározott, az áru- vagy személyszállítást végző járművek közúti forgalomban való részvételére vonatkozó rendelkezést megsérti.

 10. § 


A Kkt. 20. § (1) bekezdés i) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a 9. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a nemzetközi kombinált árufuvarozást elősegítő kedvezményekről szóló 266/2003. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezést megsérti.

 11. § 


A Kkt. 20. § (1) bekezdés j) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a 10. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezést megsérti.

 12. §


A Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pontjához kapcsolódóan a 11. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeletben foglalt, a biztonsági öv, gyermekbiztonsági rendszer, a motorkerékpár-bukósisak és a mobil rádiótelefon használatára vonatkozó rendelkezést megsérti.

(2)2 Az (1) bekezdés szerinti bírságot – a 11. mellékletben meghatározottak szerint – a bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül kell befizetni.

(3)3 A Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott rendelkezések miatt folytatott közigazgatási eljárásban a korlátozott cselekvőképességgel rendelkező személyt is megilleti az eljárási képesség.

 13. § 


(1) Amennyiben az ellenőrző hatóság

a) az 1. melléklet 3., 5/a., 6–7. pontjában,

b) a 2. melléklet 1–2. pontjában,

c) a 6. melléklet 1–4. pontjában,

d) a 7. melléklet 2. pontjában,

e) a 8. melléklet 1–3., 5., 7. pontjában,

f) a 9. melléklet 1. pontjában,

g) a 10. melléklet 1. pontjában

meghatározott okmány hiányát állapítja meg, de a hiányzó okmány megléte a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) nyilvántartásából megállapítható, vagy a nyilvántartásban nem szereplő, az ellenőrzés időpontjában minden kétséget kizáróan érvényes okmányt az ellenőrző hatóságnak – az ellenőrzés napját követő 8 napon belül – bemutatják, a bírság összege 30 000 forint.

(2) Ha az ellenőrző hatóság ugyanazon ellenőrzés keretében több jogsértő cselekményt, mulasztást állapít meg,

a) a 2. §, a 4. §, a 6. § vagy a 9. § alapján kiszabott bírság összege legfeljebb 1 000 000 forint,

b) egyéb esetekben a kiszabott bírság összege külön-külön legfeljebb 600 000 forint

lehet, de együttesen nem haladhatja meg a 2 200 000 forintot. Amennyiben a gépjárművezető kötelezett a bírság megfizetésére, az a) pont szerinti bírság legfeljebb 400 000 forint, a b) pont szerinti bírság legfeljebb 250 000 forint, az ugyanabban az eljárásban kiszabott bírság maximális összege 800 000 forint lehet.

 14. §


A Kkt. 20. § (11) bekezdésében meghatározott ellenőrző hatóságok egységes ellenőrzési és bírságolási eljárásának biztosítására az NKH Központja 2009. december 31-ig – a társhatóságokkal együttműködve – Komplex Ellenőrzési és Bírságolási Útmutatóban határozza meg az e rendelet végrehajtásához szükséges valamennyi ismeretet. 15. §


 (1) Az NKH Központja – figyelemmel a közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről szóló külön jogszabályban foglalt rendelkezésekre is – az ellenőrző hatóságokkal egyeztetve a tárgyévet megelőző év november 30. napjáig ellenőrzési területenként meghatározza a tárgyévi közúti és telephelyi ellenőrzések tervszámát, valamint az ellenőrzési feladatok ellenőrző hatóságok közötti megosztását. Az éves ellenőrzési tervet az ellenőrző hatóságok megelőző évi ellenőrzési tapasztalatainak figyelembevételével kell összeállítani.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott éves ellenőrzési tervet a közlekedésért felelős miniszter – az érintett ellenőrző hatóságokat felügyelő miniszterekkel, valamint a közúti áru- és személyszállító vállalkozások szakmai szervezeteivel való egyeztetést követően – hagyja jóvá.

 16. §


(1) Ez a rendelet 2009. augusztus 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően elkövetett szabályszegések esetében kell alkalmazni, a hatálybalépését megelőzően elkövetett szabályszegések esetében pedig akkor, ha a bírság mértéke, illetve a bírság legmagasabb mértéke tekintetében kedvezőbb rendelkezést állapít meg.

(2)–(7)6

(8) Ez a rendelet a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

(9) Ez a rendelet a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről szóló 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének módosításáról szóló, 2009. január 30-i 2009/5/EK bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(10)

1. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

SorszámBírságolással érintett cselekmények, mulasztásokA bírság összege
forintban
A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető
1.Közúti árufuvarozói engedély, autóbuszos személyszállító engedély, taxiengedély, személygépkocsis személyszállító engedély nélkül, nemzetközi forgalomban közösségi engedély nélkül végzett közúti közlekedési szolgáltatás, engedély nélkül végzett kabotázs-tevékenység, engedély nélkül végzett nem liberalizált különjárati személyszállítás, igazolt nemzetközi fuvarfeladat teljesítése nélkül végzett kabotázs-tevékenység, továbbá a hét napon belül végzett három műveletet meghaladó kabotázs-tevékenység800 000szállító
gépjárművezető
2.Közösségi engedély hiteles másolata nélkül végzett árufuvarozás, illetve személyszállítás, közúti árufuvarozói, illetve autóbuszos személyszállító
a) engedélykivonat hiányában
b) engedélykivonat birtokában


300 000
30 000
szállító
gépjárművezető
3.Közúti árufuvarozói engedélykivonat, autóbuszos személyszállító engedélykivonat nélkül végzett árufuvarozás, illetve személyszállítás
100 000szállító
gépjárművezető
4.A taxiengedély, személygépkocsis személyszállító engedély nincs a járművön

30 000szállító
gépjárművezető
5.Nemzetközi közúti áruszállítási engedély, CEMT engedély és a hozzá szükséges igazolás, autóbuszos járati engedély
a) hiánya, érvénytelensége
b) szabálytalan használata, illetve eltérés az engedélyben foglaltaktól


300 000
150 000
szállító gépjárművezető
6.A járművezető szakmai képesítését igazoló okmány hiánya

100 000
szállító
gépjárművezető
7.Járművezetői igazolvány hiánya

200 000szállító
gépjárművezető
8.Fuvarlevél, illetve személyszállításhoz kapcsolódó menetlevél, meghatározott esetekben az előző úton használt menetlevél, meghívólevél, szerződés hiánya
50 000szállító
gépjárművezető
9.Fuvarlevél, illetve személyszállításhoz kapcsolódó menetlevél nem megfelelő kiállítása, vezetése 
hiányzó (jogszabályban kötelező adattartalomként meghatározott) rovatonként (adatonként) – ide nem értve a fuvarozással kapcsolatos költségekre, díjakra, a vámkezelésre és a fizetés módjára vonatkozó adatokat –, de legfeljebb10 000
50 000
szállító
gépjárművezető
10.Közúti árufuvarozói vagy autóbuszos személyszállító engedéllyel, közösségi engedéllyel kapcsolatos adatváltozás, a tevékenység szüneteltetése bejelentésének, a lejárt engedély visszaadásának elmulasztása, a helyettesítő járműre vonatkozó okmány hiánya

30 000szállító

2. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

SorszámBírságolással érintett cselekmények, mulasztásokA bírság összege
forintban
A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető

1.Saját számlás személyszállítás (utasszállítás) végzése az arra jogosító igazolvány nélkül
300 000szállító
gépjárművezető
2.A saját számlás személyszállítás (utasszállítás) feltételeinek megtartását igazoló, a járműre és/vagy a gépjárművezetőre vonatkozó okmány (okmányok) hiánya
200 000szállító
gépjárművezető
3.Menetlevél hiánya

50 000szállító
gépjárművezető
4.Menetlevél nem megfelelő kiállítása, vezetése 
hiányzó rovatonként (adatonként), 
de legfeljebb

10 000
50 000
szállító
gépjárművezető

3. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

SorszámBírságolással érintett cselekmények, mulasztásokA bírság összege
forintban
A bírság fizetésére kötelezett

A

Személyzet
A1A kalauzokra megállapított alsó korhatár be nem tartása
100 000szállító
BVezetési időszakok
B1A 9 órás napi vezetési idő túllépése, ha a 10 órára történő meghosszabbítás nem megengedett9 h<…< 9 h 30alkalmanként
10 000
járművezető
szállító
B19 h 30 <…<10 halkalmanként
30 000
B210 h<…<10 h 30alkalmanként
80 000
B210 h 30<…<11 halkalmanként
120 000
B311 h<…<11 h 30alkalmanként
200 000
B311 h 30<…alkalmanként
300 000
B4A 10 órás meghosszabbított napi vezetési idő túllépése, ha a meghosszabbítás megengedett10 h<…<10 h 30alkalmanként
10 000
járművezető
szállító
B410 h 30<…<11 halkalmanként
30 000
B511 h<…<11 h 30alkalmanként
80 000
B511 h 30<…<12 halkalmanként
120 000
B612 h<…<12 h 30alkalmanként
200 000
B612 h 30<…alkalmanként
300 000
B7Az összeadódott heti vezetési idő túllépése56 h<…<58 halkalmanként
10 000
járművezető
szállító
B758 h<…<60 halkalmanként
30 000
B860 h<…<66 halkalmanként
80 000
B866 h<…<70 halkalmanként
120 000
B970 h<…<75 halkalmanként
200 000
B975 h<…alkalmanként
300 000
B10Az összeadódott vezetési idő túllépése két egymást követő hét alatt90 h<…< 95 halkalmanként
10 000
járművezető
szállító
B1095 h<…<100 halkalmanként
30 000
B11100 h<…<108 halkalmanként
80 000
B11108 h<…<112 h 30alkalmanként
120 000
B12112 h 30<…<117 halkalmanként
200 000
B12117 h<…alkalmanként
300 000
CSzünetek
C1A négy és fél óra összeadódott vezetési idő túllépése4 h 30<…<4 h 45alkalmanként
10 000
járművezető
szállító
C14 h 45<…<5 halkalmanként
30 000
C25 h<…<5 h 30alkalmanként
80 000
C25 h 30<…<6 halkalmanként
120 000
C36 h<…<6 h 30alkalmanként
200 000
C36 h 30<…alkalmanként
300 000
DPihenőidők
D1Nem megfelelő, 11 óránál rövidebb napi pihenőidő, ha a csökkentett napi pihenőidő nem megengedett10 h 30<…<11 halkalmanként
10 000
járművezető
szállító
D110 h<…<10 h 30alkalmanként
30 000
D29 h 15<…<10 halkalmanként
80 000
D28 h 30<…<9 h 15alkalmanként
120 000
D37 h 45<…<8 h 30alkalmanként
200 000
D3…<7 h 45alkalmanként
300 000
D4Nem megfelelő, 9 óránál rövidebb csökkentett napi pihenőidő, ha a csökkentés megengedett8 h 30<…<9 halkalmanként
10 000
járművezető
szállító
D48 h<…<8 h 30alkalmanként
30 000
D57 h 30<…<8 halkalmanként
80 000
D57 h<…<7 h 30alkalmanként
120 000
D66 h 30<…<7 halkalmanként
200 000
D6…<6 h 30alkalmanként
300 000
D7Nem megfelelő, 3 + 9 óránál rövidebb megosztott napi pihenőidő3 h+(8 h 30<…<9 h)alkalmanként
10 000
járművezető
szállító
D73 h+(8 h<…<8 h 30)alkalmanként
30 000
D83 h+(7 h 30<…<8 h)alkalmanként
80 000
D83 h+(7 h<…<7 h 30)alkalmanként
120 000
D93 h+(6 h 30<…<7 h)alkalmanként
200 000
D93 h+(…<6 h 30)alkalmanként
300 000
D10Nem megfelelő, 9 óránál rövidebb napi pihenőidő több fős személyzet esetén8 h 30<…<9 halkalmanként
10 000
járművezető
szállító
D108 h<…<8 h 30alkalmanként
30 000
D117 h 30<…<8 halkalmanként
80 000
D117 h<…<7 h 30alkalmanként
120 000
D126 h 30<…<7 halkalmanként
200 000
D12…<6 h 30alkalmanként
300 000
D13Nem megfelelő, 24 óránál rövidebb csökkentett heti pihenőidő23 h<…<24 halkalmanként
10 000
járművezető
szállító
D1322 h<…<23 halkalmanként
30 000
D1421 h<…<22 halkalmanként
80 000
D1420 h<…<21 halkalmanként
120 000
D1519 h<…<20 halkalmanként
200 000
D15…<19 halkalmanként
300 000
D16Nem megfelelő, 45 óránál rövidebb heti pihenőidő, ha a csökkentett heti pihenőidő nem megengedett44 h<…<45 halkalmanként
10 000
járművezető
szállító
D1642 h<…<44 halkalmanként
30 000
D1739 h<…<42 halkalmanként
80 000
D1736 h<…<39 halkalmanként
120 000
D1833 h<…<36 halkalmanként
200 000
D18…<33 halkalmanként
300 000
EFizetés típusa
E1A bér és a megtett úthossz vagy a szállított áru mennyisége közötti kapcsolat400 000
szállító

4. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

SorszámBírságolással érintett cselekmények, mulasztásokA bírság összege forintbanA bírság fizetésére kötelezett

F

Menetíró készülék beépítése
F1Típusjóváhagyással rendelkező menetíró készülék beépítésének és használatának elmulasztása
400 000szállító
GMenetíró készülék, járművezetői kártya vagy adatrögzítő lap használata
G1A menetíró készülék nem működik megfelelően (nem került sor a menetíró készülék megfelelő felülvizsgálatára, kalibrálására és plombálására)
300 000szállító
G2A menetíró készülék helytelen használata: nem érvényes (elveszettnek vagy lopottnak bejelentett) járművezetői kártya használata
400 000járművezető
szállító
G3Nincs elegendő számú adatrögzítő lap (figyelemmel az adatrögzítő lapok személyes jellegére, a szolgálati idő tartamára, a sérült vagy az ellenőr által lefoglalt adatrögzítő lapok pótlására)
100 000szállító
járművezető
G4Az adatrögzítő lap mintája nem került jóváhagyásra
100 000szállító
G5Nincs elegendő mennyiségű papír a kinyomtatáshoz
30 000szállító
járművezető
G6A vállalkozás nem őrzi meg legalább egy évig az adatrögzítő lapokat, 
kinyomatokat és letöltött adatokat
400 000szállító
G7A járművezető egynél több érvényes járművezetői kártyával rendelkezik
400 000járművezető
G8A járművezető saját érvényes kártyájától eltérő járművezetői kártya használata
400 000járművezető
G9Hibás vagy lejárt járművezetői kártya használata
200 000járművezető
G10A rögzített és tárolt adatok nem állnak rendelkezésre legalább 365 napig, az adatok rendelkezésre bocsátásának feltételei nem garantálják az adatok biztonságát és pontosságát (digitális menetíró készülék esetében)
400 000szállító
G11Elszennyeződött vagy sérült adatrögzítő lapok vagy járművezetői kártyák használata, az adatok azonban olvashatók
30 000járművezető
G12Elszennyeződött vagy sérült adatrögzítő lapok vagy járművezetői kártyák használata, az adatok nem olvashatók
300 000járművezető
G13Megsérült, hibásan működő járművezetői kártya cseréje, elveszett vagy ellopott járművezetői kártya pótlása 7 naptári napon belül történő kérelmezésének elmulasztása
100 000járművezető
G14Adatrögzítő lapok/járművezetői kártyák helytelen használata
100 000járművezető
G15Adatrögzítő lapok vagy járművezetői kártya nem engedélyezett kivétele, amely hatással van az érintett adatok rögzítésére
400 000járművezető
G16Adatrögzítő lapok vagy járművezetői kártya nem engedélyezett kivétele, amely nincs hatással a rögzített adatokra
30 000járművezető
G17Adatrögzítő lap vagy járművezetői kártya azon időtartamon túli használata, amelyre azt szánták, adatvesztés nélkül
30 000járművezető
G18Adatrögzítő lap vagy járművezetői kártya azon időtartamon túli használata, amelyre azt szánták, adatvesztéssel
400 000járművezető
G19Szükséges kézi adatbevitel elmulasztása
200 000járművezető
G20Nem megfelelő lap használata vagy a vezetői kártya nem megfelelő nyílásba történő beillesztése (több fős személyzet)
400 000járművezető
G21A lapon feljegyzett idő nem egyezik annak az országnak a hivatalos idejével, amelyben a járművet nyilvántartásba vették
100 000járművezető
G22Kapcsoló berendezés helytelen használata
Kapcsoló berendezés helytelen használata, amennyiben az értékelhetőséget megakadályozza
 50 000
300 000
járművezető
HAdatok kitöltése
H1Az adatrögzítő lapról hiányzik a családi név
300 000járművezető
H2Az adatrögzítő lapról hiányzik az utónév
200 000járművezető
H3A lap használatba vétele kezdetének vagy végének ideje hiányzik
Ű
100 000járművezető
H4A lap használatba vétele kezdetének vagy végének helye hiányzik
30 000járművezető
H5Az adatrögzítő lapról hiányzik a rendszám
30 000járművezető
H6Az adatrögzítő lapról hiányzik a kilométer-számláló állása (első menet előtt)
100 000járművezető
H7Az adatrögzítő lapról hiányzik a kilométer-számláló állása (utolsó menet végén)
30 000járművezető
H8Az adatrögzítő lapról hiányzik a járműcsere időpontja
30 000járművezető
H9Az ország betűjele beírásának elmulasztása a menetíró készülékbe

30 000
járművezető
IAdatok bemutatása

I1Ellenőrzés megtagadása400 000járművezető
szállító
I2A járművezető nem tudja bemutatni az adott napra vonatkozóan a korongon, gépkocsivezetői kártyán rögzített információkat
400 000járművezető
I3A járművezető nem tudja bemutatni a megelőző 28 napra vonatkozóan a korongon rögzített információkat
400 000járművezető
szállító
I4A járművezető nem tudja bemutatni a járművezetői kártyához kapcsolódó információkat (ha rendelkezik járművezetői kártyával)
400 000járművezető
szállító
I5A járművezető nem tudja bemutatni az adott napon és a megelőző 28 nap során készített kézi feljegyzéseket és kinyomatokat
400 000járművezető
szállító
I6A járművezető nem tudja bemutatni a járművezetői kártyát
400 000járművezető
I7A járművezető nem tudja bemutatni az adott napon és a megelőző 28 nap során készített kinyomatokat
400 000járművezető
szállító
JMegtévesztés
J1Az adatrögzítő lapon rögzített, a menetíró készülékben vagy a járművezetői kártyán tárolt adatok vagy a menetíró készülék kinyomtatott adatainak meghamisítása, kitörlése vagy megsemmisítése
600 000járművezető
szállító
J2A menetíró készülékkel, az adatrögzítő lappal vagy a járművezetői kártyával kapcsolatos manipuláció, amely az adatok, illetve a kinyomtatott információk meghamisítását eredményezheti
800 000járművezető
szállító
J3Olyan manipulációs eszköz jelenléte a járművön, amely az adatok, illetve a kinyomtatott információk meghamisítására felhasználható lehet 
(kapcsoló/vezeték … )
800 000járművezető
szállító
KÜzemzavar
K1A javítást nem elismert szerelő vagy műhely végezte
400 000szállító
K2A javítást nem végezték el útközben (Ha a jármű nem tud visszatérni a telephelyre az üzemzavar-fellépésnek vagy a hibás működés megállapításának napjától számított egy héten belül)
100 000szállító
LKézi bejegyzések a kinyomatokon
L1A járművezető nem jelzi azon időtartamokra vonatkozó valamennyi információt, amelyet a menetíró készülék üzemképtelensége vagy hibás működése miatt már nem rögzített
300 000járművezető
L2Az ideiglenes lapról hiányzik a járművezető kártyájának száma, illetve neve, illetve vezetői engedélyének száma: 
amennyiben az azonosítás a hiányzó adatok miatt lehetetlen 
amennyiben azonosítható


200 000
  50 000
járművezető
L3Az ideiglenes lapról hiányzik az aláírás
100 000járművezető
L4A járművezetői kártya elvesztéséről vagy eltulajdonításáról azon tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságánál teendő hivatalos bejelentés elmulasztása, amelynek területén a kártyalopás történt   Utolsó módosítás 2011.05.02.300 000járművezető