66/2007. (IV. 4.) KORM. RENDELET A KÖZÚTI SZÁLLÍTÁST VÉGZŐ EGYES JÁRMŰVEK SZEMÉLYZETE VEZETÉSI ÉS PIHENŐIDEJÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

a közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdése a) pontjának 13. alpontjában, valamint a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvény 4. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a 2001. évi IX. törvénnyel kihirdetett, a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) (a továbbiakban: AETR Megállapodás), valamint a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-ei 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) hatálya alá tartozó tevékenységet végző

a) jármű személyzetére (a továbbiakban: gépjárművezető),

b) járművet üzembentartó vállalkozásra (a továbbiakban: üzembentartó), továbbá

c) a közúti vagy telephelyi ellenőrzést végző hatóságra (a továbbiakban: ellenőrző szerv) és ennek jogkörében eljáró személyre (a továbbiakban: ellenőr)

terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában „jármű”: az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk b)pontjában meghatározott közúti jármű.

3. § (1) Az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben, az AETR Megállapodásban, valamint a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-ai 3821/85/EGK tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 3821/85/EGK tanácsi rendelet) meghatározott rendelkezések megtartását:

a) közúti ellenőrzés keretében a közlekedési hatóság, a rendőrség és a vámhatóság,

b) telephelyi ellenőrzés keretében az üzembentartó telephelyén a közlekedési hatóság, a rendőrség, valamint az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség területi munkaügyi felügyelősége (a továbbiakban: munkaügyi hatóság)

ellenőrzi.

(2) A Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) Központja látja el az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint a 3821/85/EGK tanácsi rendeletben meghatározott rendelkezések ellenőrzéséhez kapcsolódó tagállami koordináció, adatgyűjtés és adatszolgáltatás feladatát.

(3) Az NKH Központja – a (2) bekezdésben meghatározottakra is figyelemmel, az ellenőrző szervekkel egyeztetetten – a tárgyévet megelőző év november 30. napjáig állapítja meg a 14. §-ban meghatározott közúti és telephelyi ellenőrzési mennyiség és arány teljesítéséhez tartozó éves tervszámot, továbbá az ellenőrzési feladatok ellenőrző szervek közötti megosztási tervét.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott éves közúti és telephelyi ellenőrzési tervet a közlekedésért felelős miniszter – az érintett ellenőrző szerveket felügyelő miniszterekkel, valamint a közúti áru- és személyszállító vállalkozások szakmai szervezeteivel való egyeztetést követően – hagyja jóvá.

(5) Amennyiben az ellenőrzési tevékenység egyidejűleg több ellenőrző szerv hatáskörét is érinti, közös ellenőrzésre kerülhet sor (a továbbiakban: közös ellenőrzés).

(6) A közös ellenőrzés során az ellenőrzés vezetőjének feladata

a) az ellenőrzés megszervezése,

b) az ellenőrzés technikai feltételeinek biztosítása, valamint

c) a hatáskörébe tartozó bírságolási eljárás lefolytatása.

(7) A közös ellenőrzés során a bírságot az eljárást lefolytató szerv szabja ki. A befolyt bírságot e szerv számlájára kell befizetni, amely összeg az ellenőrzésben részt vett szerveket egyenlő arányban illeti meg.

4. § (1) A közúti ellenőrzés az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben, illetve az AETR Megállapodásban, továbbá a 3821/85/EGK tanácsi rendeletben foglaltak megtartásának ellenőrzésére terjed ki, így különösen:

a) a gépjárművezetők azonosítására, létszámára [az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (3) bekezdés előírásának ellenőrzése érdekében],

b) a 3821/85/EGK tanácsi rendeletben, illetve az AETR Megállapodásban a tachográfra és annak üzemeltetésére előírt feltételek megtartására,

c) az adatrögzítő lapok, illetve a gépjárművezetői kártya meglétére és használatára,

d) a tachográf által rögzített vezetési és pihenőidők, továbbá szünetek tartamára.

(2) A közúti ellenőrzéseket rendszeresen változó helyszínen és időpontban kell végezni. Az ellenőrző szervek az országos és helyi közutakon az ellenőrzési pontok hálózatát alakítják ki, amely megnehezíti az ellenőrzések elkerülését.

(3) Az ellenőrzés helyét úgy kell megválasztani, hogy a jármű megállítása, esetleges kényszervárakoztatása forgalmi akadályt vagy balesetveszélyes helyzetet ne teremtsen, továbbá a jármű minden irányból megközelíthető, szemrevételezhető legyen. Veszélyes árut szállító jármű ellenőrzésekor a külön jogszabályban meghatározott előírásokat is figyelembe kell venni.

(4) A közúti ellenőrzések során az ellenőrzés alá vont járművek és gépjárművezetők kiválasztásakor nem szabad megkülönböztetést alkalmazni:

a) a jármű nyilvántartásba vételének országa,

b) a gépjárművezető lakóhelye szerinti ország,

c) az üzembentartó székhelye szerinti ország,

d) a szállítás felrakó- és lerakóhelye szerint (a szállítás kezdő- és végállomása),

e) a beépített tachográf kivitele (analóg vagy digitális)

alapján.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott ellenőrzéseket a közúti ellenőrzés során az 1. melléklet A. részében meghatározott vizsgálati célok együttes vagy külön-külön történő vizsgálatával kell elvégezni.

(6) Az ellenőrző szerv az 1. melléklet A. részében meghatározott vizsgálati célok jegyzékét, valamint a 2. mellékletben meghatározott ellenőrző eszközöket biztosítja az ellenőr részére. Az ellenőr részére a digitális tachográf ellenőrzéséhez szükséges ellenőri kártyát a közlekedési hatóság biztosítja a külön jogszabálybanmeghatározott eljárásban.

5. § (1) A gépjárművezető az ellenőrzés során köteles a gépjárműbe beépített tachográf, valamint annak rendeltetésszerű használatát szolgáló egyéb eszközök (különösen a vezetékek, zárjelek, biztosítékok, csatlakozók, beépítési és hitelesítési plakettek, plombák, a készülék rögzítése, átalakítók), továbbá az adatrögzítő lapok és a gépjárművezetői kártya vizsgálatát az ellenőr számára lehetővé tenni.

(2) Ha a gépjárművezető az ellenőrzés alkalmával a vele szemben lefolytatott korábbi ellenőrzés során részére átadott közúti ellenőrzési okmányt bemutatja, akkor az újabb ellenőrzést ennek figyelembevételével kell elvégezni.

(3) Az ellenőr – a tachográf készülékeket befolyásoló eszközök használatának feltárása és megelőzése érdekében – az ellenőrzés során a menetíró készülékek közúti ellenőrzések alkalmával és jogosultsággal rendelkező műhelyek által végzett ellenőrzésével kapcsolatos helyes végrehajtási gyakorlatra vonatkozó iránymutatásokról szóló, 2009. január 23-i 2009/60/EK bizottsági ajánlás Melléklet 2. Fejezet B–D. pontjában meghatározott módszereket alkalmazhatja. Az ellenőr felhívására a járművezetőnek az adatok között feltárt eltérésre, ellentmondásra vagy a tachográf rendeltetésszerű használatát szolgáló eszközök hiányosságára, sérülésére elfogadható magyarázattal kell szolgálni, ennek hiányában az ellenőr felhívására köteles a járművel vizsgálat céljából tachográf műhelybe hajtani.

(4) A közlekedési hatóság a tachográf készüléket befolyásoló eszközök, módszerek alkalmazásának feltárt típusairól értesíti az Európai Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság).

6. § (1) Az ellenőr az általa a tachográf készülékből kiemelt adatrögzítő lapot a hátoldalán a kézjegyével, valamint a számára rendszeresített „AETR Control Hungary” bélyegzőlenyomatával látja el, valamint feltünteti az ellenőrzés pontos időpontját (év, hó, nap, óra, perc).

(2) Az ellenőrzésre vonatkozó adatokat úgy kell az adatrögzítő lapon rögzíteni, hogy az előlapon lévő adatok ne sérüljenek meg.

7. § (1) Amennyiben közigazgatási hatósági eljárás kezdeményezése érdekében az adatrögzítő lap helyszíni elvételére kerül sor, arról átvételi elismervényt kell adni.

(2) Az elismervény tartalmi elemei:

a) az elvétel helye (település és a közterület megnevezése, vagy az útvonal száma és szelvénye),

b) az elvétel ideje (év, hó, nap, óra, perc),

c) a gépjárművezető neve (születési családi és utónév),

d) a gépjárművezető tevékenysége (kezdete, megszakítások, pihenőidő, vezetési és egyéb tevékenységi idő),

e) a gépjárművel megtett távolság az adatrögzítő lap alapján,

f) a gépjármű rendszáma,

g) a gépjármű kilométer-számláló műszerének ellenőrzéskori állása,

h) a gépjármű elindulásának megfelelő „km” állás,

i) az elvétel oka,

j) a közúti ellenőr „AETR Control Hungary” bélyegzőlenyomata és aláírása.

(3) A tachográf készülék, illetve annak rendeltetésszerű működését befolyásoló eszközök szabálytalan működésére utaló körülmények esetén – a közigazgatási eljárás kezdeményezése érdekében – azokról fényképet vagy videó- felvételt kell készíteni.

8. § (1) Az 1. § (1) bekezdésének d) pontjában foglalt előírások megsértése esetén a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 44. § (3) bekezdése alapján pihenőidő letöltése (a továbbiakban: kényszervárakoztatás) rendelhető el.

(2) A napi pihenőidő elégtelensége miatt a kényszervárakoztatás mértéke egybefüggően minimum 9 óra, maximum 11 óra lehet.

(3) Heti pihenőidő hiánya esetén 24 óra egybefüggő pihenőidő írható elő.

(4) Megszakítás elégtelensége miatt minimum 15 perc, maximum 45 perc kényszervárakoztatás rendelhető el.

(5) Kényszervárakoztatás elrendelése esetén az elrendelő hatóságot a jármű és a rakománya őrzéséért, valamint a kényszervárakoztatás következtében az üzembentartót ért kárért felelősség nem terheli.

9. § (1) A várakozás kikényszerítése érdekében a gépjármű és a rakomány okmánya a várakozás előírt időtartamáig visszatarthatók.

(2) Az okmányok átvételéről elismervényt kell kiállítani. Biztosítani kell, hogy a gépkocsivezető a visszatartott okmányt a kényszervárakoztatás elteltével – a kényszervárakoztatás kijelölt helyéhez legközelebb eső – ellenőrző szervnél átvehesse. A kényszervárakoztatás elteltét követően az okmányok átvételéről kiállított elismervény az okmányok átvételére és az átvétel helyére történő közlekedésre jogosít.

(3) A gépjármű okmányainak a pihenőidő letöltésének biztosítása érdekében történő visszatartása nem minősül a külön jogszabályban meghatározott helyszíni elvételnek.

10. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó jármű esetében a közúti ellenőrzést az erre a feladatra felkészített, eredményes elméleti és gyakorlati vizsgát tett közúti ellenőr végezheti.

(2) Az ellenőrző szerv által önállóan végzett közúti ellenőrzés során rendelkezésre kell állni a kézi vagy számítógépes kiértékelő eszköznek, továbbá az NKH Központja által nyilvántartott, országosan egységesített és sorszámozott „AETR Control Hungary” bélyegzőnek. A 3. § (5) bekezdésében meghatározott közös ellenőrzés során e technikai feltételeket az ellenőrzést vezető ellenőrző szerv biztosítja.

(3) Az ellenőrző szervnek az ellenőrzések egységes lefolytatásához rendelkeznie kell:

a) az ellenőrzés tárgyát képező tételek jegyzékével (ellenőrzési lista),

b) a közúti fuvarozásban használatos legfontosabb kifejezéseket tartalmazó, a Bizottság által összeállított és az NKH Központja által az ellenőrzést végzők részére biztosított szótárral, amely tartalmazza a szállítási műveleteknél rendszerint használt kifejezéseket és azok magyar nyelvű megfelelőjét.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott eszközök hiányában az ellenőrzés nem végezhető el.

11. § Az NKH Központja szervezésében – az ellenőrző szervekkel történő egyeztetés alapján és részvételükkel – évente legalább hat alkalommal összehangolt közúti ellenőrzést kell tartani az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint a 3821/85/EGK tanácsi rendeletben foglaltak megtartásának ellenőrzésére. Az összehangolt közúti ellenőrzéseket a szomszédos állomokkal összeegyeztetett időben kell végrehajtani.

12. § (1) Az üzembentartónak a Magyar Köztársaság területén lévő telephelyén végzett hatósági ellenőrzés (a továbbiakban: telephelyi ellenőrzés) az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint a 3821/85/EGK tanácsi rendeletben foglaltak megtartásának ellenőrzésére terjed ki, így különösen:

a) a munkaügyi adatok nyilvántartásai közül a gépjárművezető vezetési és pihenőidejére vonatkozó adatokra,

b) a tachográf hitelesítési dokumentumainak nyilvántartására,

c) a felhasznált adatrögzítő lapok meglétére, ezek megfelelő tárolására,

d) az üzembentartó által végzett ellenőrzések dokumentumaira, az ellenőrzés alapján tett intézkedésekre és ezek hatásaira,

e) az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikkében a szállítási vállalkozás (üzembentartó) részére meghatározott előírások megtartásának ellenőrzésére,

f) a 3821/85/EGK tanácsi rendeletben, valamint a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-ai 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló külön jogszabályban foglaltakra.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ellenőrzéseket a telephelyi ellenőrzés során az 1. melléklet A., valamint B. részében meghatározott vizsgálati célok együttes vagy külön-külön történő vizsgálatával kell elvégezni.

(3) Az ellenőrző szerv az 1. melléklet B. részében meghatározott vizsgálati célok jegyzékét, valamint a 2. mellékletben meghatározott ellenőrző eszközöket biztosítja az ellenőr részére. Az ellenőr részére a digitális tachográf ellenőrzéséhez szükséges ellenőri kártyát a közlekedési hatóság biztosítja a külön jogszabálybanmeghatározott módon.

(4) A telephelyi ellenőrzéseket a közúti áru- és személyszállító vállalkozásokkal kapcsolatos ellenőrzési tapasztalatok figyelembevételével kell megszervezni.

(5) A telephelyi ellenőrzések során figyelembe kell venni – a más ország illetékes hatósága által küldött – az üzembentartó külföldön végzett tevékenységével kapcsolatos tájékoztatásában foglaltakat is.

(6) E rendelet alkalmazásában telephelyi ellenőrzésnek minősül az üzembentartó által az ellenőrző szerv részére átadott okmányoknak és adatoknak az ellenőrző szerv saját hivatalában elvégzett vizsgálata is.

13. § A közúti és a telephelyi ellenőrzés során az ellenőrző szervek az AETR Megállapodás hatálya alá tartozó közúti szállítás esetén az AETR Megállapodáshoz csatlakozott országgal kötött – külön jogszabályban kihirdetett – kétoldalú megállapodásban foglalt rendelkezések végrehajtását is ellenőrzik.

14. § (1) Az NKH Központja minden naptári év negyedik negyedévében a következő évre szólóan elkészíti az éves közúti és telephelyi ellenőrzési tervet, amelyben – a 9. §-ban meghatározott adatszolgáltatás elemzésére is figyelemmel – az ellenőrző szervek közötti koordinációs feladatkörében gondoskodik arról, hogy az ellenőrző szervek által végzett közúti és telephelyi ellenőrzések éves száma elérje:

a) 2007. december 31-éig az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó járművek száma, valamint az éves munkanapok szorzataként számított összes munkanapok számának 1%-át,

b) 2008. január 1-jét követően az összes munkanapok számának 2%-át,

c) 2010. január 1-jét követően az összes munkanapok számának 3%-át.

(2) Az éves közúti és telephelyi ellenőrzési terv meghatározásakor – a 3. §-ban meghatározott ellenőrzési feladatkörök figyelembevételével – gondoskodni kell arról, hogy

a) 2007. december 31-éig az ellenőrzött munkanapok:

aa) legalább 15%-át közúti ellenőrzés keretében, és

ab) legalább 30%-át telephelyi ellenőrzés keretében,

valamint

b) 2008. január 1-jét követően az ellenőrzött munkanapok:

ba) legalább 30%-át közúti ellenőrzés keretében, és

bb) legalább 50%-át telephelyi ellenőrzés keretében,

c) a tachográf készülék rendeltetésszerű működését befolyásoló eszközök feltárása érdekében az ellenőrzés alá vont járművek legalább 10%-át

ellenőrizzék.

(3)

15. § (1) Az ellenőrző szervek az általuk végzett ellenőrzésekről nyilvántartást vezetnek, és azt a honlapjukon közzéteszik. A nyilvántartás legalább a (2)–(6) bekezdésekben meghatározott adatokat tartalmazza.

(2) A közúti ellenőrzésről vezetett nyilvántartás tartalmazza:

a) az ellenőrzött járművek és gépjárművezetők számát,

b) az ellenőrzés során feltárt jogsértések számát és jellegét,

c) a b) pont alapján kezdeményezett leggyakrabban előforduló intézkedéseket.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott közúti ellenőrzési nyilvántartásnak biztosítania kell a következő szempontok szerinti adatcsoportosítást:

a) a közúti ellenőrzés helye szerint (autópálya, fő- vagy másodrendű út), rögzítve az ellenőrzött jármű honosságát is, az e szempont szerinti megkülönböztetés elkerülése, illetőleg ennek kimutatása érdekében;

b) a tachográf kivitele szerint (analóg vagy digitális).

(4) A nem magyar hatósági engedéllyel és jelzéssel ellátott járművek közúti ellenőrzése során feltárt hiányosságokról államonként külön nyilvántartást is vezetni kell, a következő adatokkal:

a) az ellenőrzött járművek és gépjárművezetők száma,

b) a gépjárművezetők által elkövetett szabálytalanságok jellege,

c) a szabálytalanságok miatt alkalmazott intézkedések jellege,

d) súlyos szabálytalanság esetén a kirótt bírság összege.

(5) A telephelyi ellenőrzésekről vezetett nyilvántartás tartalmazza:

a) az ellenőrzések számát és az ellenőrzött munkanapok számát,

b) az ellenőrzött járművek és gépjárművezetők számát,

c) az ellenőrzés során feltárt jogsértések számát és jellegét.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott telephelyi ellenőrzési nyilvántartásnak biztosítania kell a következő szempontok szerinti adatcsoportosítást:

a) az áru- vagy személyszállító tevékenység fajtája és jellege szerint (fuvarozás, bérmunkában végzett tevékenység vagy sajátszámlás szállítás, nemzetközi vagy belföldi szállítás, személy- vagy áruszállítás);

b) az üzembentartó járműveinek száma;

c) a tachográf kivitele szerint (analóg vagy digitális).

(7) A (2)–(6) bekezdésben meghatározott ellenőrzési nyilvántartások elkülönítetten tartalmazzák az adatokat az áru- és személyszállítási tevékenységre.

(8) Az ellenőrző szervek – a közúti szállításra vonatkozó közösségi szociális előírás alapján végzett közlekedési hatósági ellenőrzés részletes szabályairól szóló rendeletben meghatározott tartalommal és részletezéssel – minden naptári negyedévet követő hónap 15. napjáig megküldik az NKH Központja részére az előző negyedév összesített ellenőrzési adatait.

(9) Az NKH Központja az ellenőrző szervektől kapott adatok alapján országos összesített ellenőrzési adatnyilvántartást készít, amelyből az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkében meghatározott adatszolgáltatást – a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok alapján végzett közlekedési hatósági ellenőrzés részletes szabályairól szóló külön jogszabályban meghatározott módon – kétévente megküldi az Európai Bizottságnak.

(10) Amennyiben a közúti ellenőrzés során gyanú merül fel arra, hogy a más tagállamban nyilvántartásba vett járművel megsértették az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben, illetve az AETR Megállapodásban meghatározott előírásokat, azonban a megfelelő adatok hiányában ennek ténye nem állapítható meg, az ellenőrző szerv a nyilvántartó tagállamot – az NKH Központja útján – adatszolgáltatás céljából megkeresi. Az NKH Központja a más tagállam e célból küldött adatkérését – az adatvédelemmel kapcsolatos külön jogszabályokban foglaltak megtartásával – haladéktalanul teljesíti.

(11) Az ellenőrző szervek az általuk kezelt adatokat csak az adatvédelemmel kapcsolatos külön jogszabályokban foglaltak szerint használhatják fel.

16. § Az üzembentartó az ellenőrzést követően egy naptári évig köteles megőrizni a közúti ellenőrzés, valamint a telephelyén végzett ellenőrzés alkalmával az ellenőrző szerv által kiadott ellenőrzési jegyzőkönyveket és egyéb, az ellenőrzés eredményét tanúsító okmányokat. Az ellenőrző szerv az ismételt ellenőrzés során figyelembe veszi a korábban elvégzett ellenőrzés megállapításait.

17. § (1) A Magyar Köztársaság részéről az AETR Megállapodáshoz csatlakozott országok illetékes ellenőrző hatóságaival – az ellenőrzések kapcsán felmerülő kölcsönös adatszolgáltatások teljesítése tekintetében is – közvetlen kapcsolatot az NKH Központja tart fenn.

(2) Az NKH Központja az AETR Megállapodáshoz csatlakozott országok illetékes hatóságait tájékoztatja az ellenőrzések tapasztalatairól, az alkalmazott szankciókról, intézkedésekről.

(3) Az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 22. cikk (2) bekezdésében, valamint a 3821/85/EGK tanácsi rendelet 19. cikk (3) bekezdésében a tagállamok számára meghatározott kölcsönös adatszolgáltatást az NKH Központja

a) 2007. április 1-jét követően hat havonta egyszer, valamint

b) külön tagállami megkeresés alapján

teljesíti.

18. § (1) A közúti áru- és személyszállítást végző vállalkozásokat az ellenőrzések eredménye alapján – kockázatértékelő rendszer alkalmazásával – az ellenőrző szervek közösen, évente értékelik. Ennek figyelembevételével gyakrabban és részletesebb módon kell telephelyi ellenőrzést végezni az olyan üzembentartónál, amely az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, illetve a 3821/85/EGK tanácsi rendelet előírásait rendszeresen vagy súlyosan megsérti.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott értékelés alapján az NKH Központja összesítést készít, amelyről az ellenőrzés alá vont vállalkozások szakmai érdekképviseletei – megkeresés alapján – tájékoztatást kapnak.

19. § (1) Az NKH Központja – az érintett ellenőrző szervekkel egyetértésben – határozza meg azokat az ismereteket, amelyekkel az ellenőröknek rendelkezniük kell a közúti és telephelyi ellenőrzés szakszerű végrehajtásához.

(2) Az ellenőrző szervek biztosítják, hogy az (1) bekezdésben meghatározott ismeretekkel rendelkező ellenőrök végezzék az e rendeletben meghatározott közúti és telephelyi ellenőrzési feladatokat.

(3) A közlekedési hatóság – az ellenőrző szerv kezdeményezése alapján – a (2) bekezdésben meghatározott ellenőröket költségtérítés mellett „AETR Control Hungary” lenyomatú bélyegzővel látja el.

(4)

20. § (1) Ez a rendelet 2007. május 1-jén lép hatályba.

(2)–(3)

21. § (1) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről és a 88/599/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, 2–9., 11. és 16. cikk, valamint I–III. melléklet, továbbá az azt módosító 2009/4/EK bizottsági irányelv,

b) a menetíró készülékek közúti ellenőrzések alkalmával és jogosultsággal rendelkező műhelyek által végzett ellenőrzésével kapcsolatos helyes végrehajtási gyakorlatra vonatkozó iránymutatásokról szóló, 2009. január 23-i 2009/60/EK bizottsági ajánlás.

(2) Ez a rendelet a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikk (1) és (2) bekezdésének, valamint 22. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1. melléklet a 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelethez

A közúti és a telephelyi ellenőrzések során alkalmazandó vizsgálati célok

A. rész

Közúti ellenőrzések

A közúti ellenőrzések során a következő vizsgálati célokat kell alkalmazni:

1. – napi és heti vezetési idők, szünetek és napi és heti pihenőidők, továbbá

– a megelőző napokra vonatkozó adatrögzítő lapok, amelyeket a 3821/85/EGK tanácsi rendelet 15. cikke (7) bekezdésének megfelelően a járművön kell tartani, és/vagy

– ugyanerről az időszakról a járművezető kártyáján tárolt adatok, és/vagy

– e rendelet 2. mellékletében meghatározott eszközzel a tachográf memóriájában tárolt adatok, és/vagy

– ugyanezek a kinyomaton szereplő adatok;

2. a 3821/85/EGK tanácsi rendelet 15. cikke (7) bekezdésében említett időszakra vonatkozóan minden olyan eset, amikor a jármű megengedett sebességét túllépték, amely magában foglal minden olyan, egy percnél hosszabb időszakot, amely alatt a jármű sebessége N3 kategóriájú járművek esetében meghaladta a 90 km/órát, vagy M3 kategóriájú járművek esetében a 105 km/órát;

3. indokolt esetben a jármű által elért, a tachográf által rögzített pillanatnyi sebességek legfeljebb a jármű megelőző 24 órai használatára vonatkozóan;

4. a tachográf helyes működése (a készülékkel és/vagy a járművezető kártyájával és/vagy az adatrögzítő lapokkal történt esetleges visszaélés megállapítása), vagy amennyiben indokolt, a 3821/85/EGK tanácsi rendelet 14. cikkének (5) bekezdésében felsorolt dokumentumok megléte a járművön;

5. a járművekbe szerelt tachográf készülékek ellenőrzése, amelynek célja olyan berendezés(ek) beszerelésének, illetve használatának felderítése, amely(ek) célja adatok megsemmisítése, elrejtése, manipulálása, módosítása, a tachográf készülék alkotórészei közötti elektronikus adatcsere zavarása vagy az adatok azok titkosítását megelőzően ily módon történő blokkolása vagy módosítása.

B. rész

Telephelyi ellenőrzések

Az üzembentartó telephelyén végzett ellenőrzések az A. rész elemein túl a következő elemekre terjednek ki:

1. a heti pihenők és ezen pihenőidők közötti vezetési idők;

2. a két hétre összesen engedélyezett vezetési idők betartása;

3. az adatrögzítő lapok, a járműegység és a járművezető kártyájának adatai, továbbá kinyomatok, valamint az üzembentartó által a digitális tachográfról letöltött adatok.

2. melléklet a 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelethez

Az ellenőrző szervek által egységesen alkalmazott ellenőrző eszközök

A rendelet hatálya alá tartozó közúti és telephelyi ellenőrzést végző ellenőrnek rendelkeznie kell a következő eszközökkel:

1. a jármű fedélzeti egységéről és a digitális tachográf gépjárművezetői kártyájáról adatok letöltésére, leolvasására, elemzésére és/vagy a megállapított tények elemzése céljából egy központi adatbázisba való elküldésére alkalmas berendezés;

2. a tachográfok adatrögzítő lapjainak ellenőrzésére szolgáló berendezés.

3. kifejezetten az elemzésre alkalmas berendezés a megfelelő szoftverrel az adatokhoz rendelt digitális aláírás ellenőrzéséhez és hitelességének igazolásához, valamint kifejezetten az elemzésre alkalmas szoftver a járművek részletes sebességprofiljának meghatározásához a tachográf készülék ellenőrzése előtt.

Utolsó módosítás: 2011.05.06.